Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» για το 2016  υλοποιήθηκε ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

Η ένταξη της πράξης έγινε την 31/3/2016 (αρ. πρωτ: 4186) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίστηκε από 1/4/2016 έως 31/10/2016, ενώ οι φοιτητές που μετείχαν στον πρόγραμμα άρχισαν να εργάζονται στους επιλεχθέντες φορείς υποδοχής από 1/6/2016 έως και την 31/10/2016.

 

 

Συνολικά στο πρόγραμμα μετείχαν 276 φοιτητές από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν οι 300 θέσεις πρακτική, επομένως ο στόχος επετεύχθη σε ποσοστό 92%.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 2016 έχει ως εξής για τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης:


                                                 


Διάγραμμα:  Κατανομή Φοιτητών του Πολυτεχνείου που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του 2016 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

Διευκρινίζεται ότι στη Σχολή  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη πτυχίου, ενώ στις άλλες Σχολές η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.

 

 

 

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για το διάστημα αναφοράς ορίστηκε στα 70.851,48 ευρώ, ενώ απολογιστικά οι δαπάνες ανήλθαν στις 66.024,07 ευρώ.

 

 

 

Η διάρκεια της πρακτικής το διάστημα αναφοράς είχε οριστεί σε ένα μήνα για όλους τους φοιτητές, ενώ η αμοιβή των φοιτητών συμπεριλαμβανομένου της ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ ήταν 188,94 ευρώ ανά μήνα εργασίας, ποσό που αντιστοιχεί σε 178,83 ευρώ καθαρή αμοιβή για κάθε φοιτητή.

 

 

 

Ο αριθμός των φορέων υποδοχής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν συνολικά 169, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός αφορά φορείς που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Το πρόγραμμα παρατάθηκε έως τις 31/10/2017 με διπλασιασμό του αρχικά διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012