Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με MIS 5030842, εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

 

Η αρχική ένταξη της πράξης είχε γίνει την 31/3/2016 στα πλαίσια τότε του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (MIS:5000471), ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"  που προαναφέρθηκε, όπου ολοκληρώθηκε στις 31/12/2022.

 

 

Τυπικά, η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο από 1/12/2021 έως και 31/12/2022, ωστόσο ουσιαστικά αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών εντός του 2022, μια και την περίοδο του Δεκέμβριου γενικά δεν εκτελούνται πρακτικές ασκήσεις, αλλά ολοκληρώνεται το οικονομικό αντικείμενο (πληρωμές φοιτητών) του εκάστοτε έτους.

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παρέμεινε η ίδια όπως και τα προηγούμενα έτη (2 μήνες για ΜΠΔ, ΧΗΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ και 1 μήνας για ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ), ενώ η μικτή αμοιβή των φοιτητών παρέμεινε στα  υψηλότερα επίπεδα που επιτρέπει το πρόγραμμα, δηλαδή τα 280 ευρώ/μήνα.

 

Το 2022, έχοντας τον μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό ως σημείο εκκίνησης, εξελίχθηκε ως το καλύτερο έτος της επταετίας ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, των φοιτητομηνών πρακτικής άσκησης που υλοποιήθηκαν και του προϋπολογισμού που απορροφήθηκε για τις αμοιβές φοιτητών, αλλά και συνολικά. Συγκεκριμένα, είχαμε 252 ωφελούμενους, 402 μήνες πρακτικής άσκησης, ενώ δαπανήθηκαν 112.840 ευρώ για αμοιβές των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

 

Ο αριθμός των ωφελούμενων, οι φοιτητομήνες πρακτικής, αλλά και το ύψος των κεφαλαίων που απορροφήθηκαν αποτελούν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί  την τελευταία επταετία. Μόνο το 2016 είχαμε περισσότερους ωφελούμενους, 275 φοιτητές, που όμως τότε όλες οι πρακτικές ασκήσεις είχαν διάρκεια μόνο ένα μήνα, οπότε είχαμε 275 φοιτητομήνες πρακτικής άσκησης και πολύ μικρότερες δαπάνες. 

 

Η κατανομή των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους στις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Κατανομή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2022 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

Συνολικά, το 2022 μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο έτος μετά την πανδημία που η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα ομαλά, χωρίς οι διαδικασίες υλοποίησης να επηρεαστούν αξιόλογα από τους διάφορους περιορισμούς που είχαν τεθεί. Μόνο κατάλοιπο της πανδημίας φαίνεται να είναι ο περιορισμός του αριθμού θέσεων που προσφέρει κάθε επιχείρηση, έχοντας μεγαλύτερη ευαισθησία στις συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται.

 

Σε ότι αφορά τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης του έργου το 2022, αυτά ανήλθαν στα 27.583,97 ευρώ, οπότε συνολικά οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου το 2022 ανέρχονται στις 140.423,97 ευρώ. Ως ποσοστό, οι διοικητικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 19,6% των συνολικών δαπανών του έτους που είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί για το Ίδρυμα και μάλιστα κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

 

Οι φοιτητές που εργάστηκαν σε φορείς του «στενού» δημόσιου το 2022 ανέρχονται στο 15% του συνόλου, ποσοστό που αφορά 38 φοιτητές που εργάστηκαν σε Περιφέρειες, Δήμους, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α. Το υπόλοιπο 85% απασχολήθηκε κυρίως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.). 

 

Ως  προς την συμμετοχή γυναικών- αντρών στο πρόγραμμα, το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που οι γυναίκες ήταν περισσότερες από τους άντρες και έφτασαν το 54% του συνόλου των ωφελούμενων. Αυτό συνέβη λόγω της αυξημένης συμμετοχής φοιτητών από τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των αντρών,

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012