Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με MIS 5030842, εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

 

Η αρχική ένταξη της πράξης είχε γίνει την 31/3/2016 στα πλαίσια τότε του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (MIS:5000471), όμως με νέα απόφαση (α.π.5540 23/10/2018) παρατάθηκε έως τις 31/10/2022 και εντάχθηκε στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που προαναφέρθηκε. Επιπλέον, με νεότερη απόφαση έγινε αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος για το Πολυτεχνείο Κρήτης (α.π. 4863 5/11/2020, ΑΔΑ: 6ΝΛΤ46ΜΤΛΡ-ΧΧΛ).

 

Τυπικά, η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο από 1/11/2020 έως και 30/11/2021, ωστόσο ουσιαστικά αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών εντός του 2021, μια και την περίοδο του Δεκέμβριου γενικά δεν εκτελούνται πρακτικές ασκήσεις, αλλά ολοκληρώνεται το οικονομικό αντικείμενο (πληρωμές φοιτητών) του εκάστοτε έτους.

 

Το 2021, λοιπόν, συνεχίστηκε η σημαντική επίδραση της πανδημίας στο ακαδημαϊκό έργο και την πρακτική άσκηση, αλλά με διαφορετικό τρόπο επιρροής σε σχέση με το 2020. Μετά την έναρξη εμβολιασμού του πληθυσμού στις αρχές του 2021, τον Μάιο του ίδιου έτους,  αρχικά με το ΦΕΚ 1872 / 8-5-2021, επιτράπηκε η δια ζώσης πρακτική των φοιτητών τελευταίου έτους και σταδιακά όλων των επιλέξιμων φοιτητών (ΦΕΚ 2366/ 5-6-2021). Ωστόσο, οι διαδικασίες επιλογής των ενδιαφερόμενων φοιτητών είχαν ήδη ξεκινήσει με τη ζήτηση να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη στις περισσότερες Σχολές του Ιδρύματος, ειδικά δε στην Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, όπου η εκπόνηση πρακτικής άσκησης αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα.

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παρέμεινε η ίδια όπως και τα προηγούμενα έτη (2 μήνες για ΜΠΔ, ΧΗΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ και 1 μήνας για ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ), αλλά αυξήθηκε σημαντικά η μικτή αμοιβή των φοιτητών στα 280 ευρώ/μήνα πρακτικής, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στην αυξημένη συμμετοχή φοιτητών.

 

 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το 2021 μετείχαν 239 φοιτητές/ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης  και ολοκλήρωσαν ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την πρακτική τους άσκηση. Δέκα από τους παραπάνω φοιτητές συνέχισαν και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση που είχε διακοπεί τον Νοέμβριο του 2020, λόγω της αναστολής της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία εξαιτίας της πανδημίας.

 

Η κατανομή των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους στις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Κατανομή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2021 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανκών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

Με δεδομένη τη διαφορετική διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανά Σχολή, συνολικά το 2021 υλοποιήθηκαν 364 φοιτητομήνες πρακτικής άσκησης περίπου, από τους 239 φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 

Τελικώς, το 2021 εξελίχθηκε σε ένα καλό έτος για την πρακτική άσκηση, με τον αριθμό των φοιτητών που την ολοκλήρωσαν να είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2020 και να φτάνει στα επίπεδα των φοιτητών του 2017, όταν η διάρκεια της πρακτικής σε όλα τα τμήματα ήταν μόνο ένας μήνας. Επιπλέον, εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν για την προσέλευση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής ή τη διαχείριση κρουσμάτων, δεν δημιουργήσαν αξιόλογα προβλήματα.

 

Σε σχέση με τις δαπάνες που έγιναν επιλέξιμες το 2021 και αφορούν την αμοιβή των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους το 2021, αυτές υπολογίζονται σε 104.000 ευρώ, πολύ υψηλότερες σε σχέση με όλα τα προηγούμενα έτη. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των 10 ατόμων (19 ανθρωπομηνών, περί τα 4.000 ευρώ) που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους το 2021, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής είχε ήδη υλοποιηθεί το 2020, γιατί μόνο μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων θεωρούνται πλέον όλες οι δαπάνες, του 2020 και του 2021, επιλέξιμες.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερθείσες δαπάνες για την αμοιβή των φοιτητών το 2021 είναι παραπάνω από διπλάσιες αυτών του 2020, ενώ σε σχέση με την εκτίμηση που είχε γίνει κατά την τελευταία τροποποίηση του έργου που ήταν 110.040 ευρώ για το 2021, προκύπτει ότι ο στόχος δαπανών επιτευχθεί σε ποσοστό 95%.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διοικητικά έξοδα το 2021 περιορίστηκαν σε περίπου 17.500 ευρώ, προκύπτει ότι οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του έργου για το 2021 εκτιμώνται περί τα 121.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 107% της μέσης τιμής-στόχου των δαπανών των ετών 2019-2022, όπως προκύπτει μετά την τελευταία τροποποίηση του έργου, καλύπτοντας μέρος της μειωμένης απορρόφησης που είχε προκύψει το 2020 λόγω της πανδημίας. Σημειώνεται επίσης ότι οι διοικητικές δαπάνες το 2021 κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε ποσοστό μικρότερο του 15% των συνολικών δαπανών  του έτους, όταν το όριο των συγκεκριμένων δαπανών για το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το 30%. Και συνολικά, το ποσοστό των συγκεκριμένων δαπανών από την έναρξη του έργου ανέρχεται στο 22%. 

 

Οι φοιτητές που εργάστηκαν σε φορείς του «στενού» δημόσιου ΤΟ 2021 ανέρχονται στο 12,1% του συνόλου και αφορά 29 φοιτητές που εργάστηκαν σε Περιφέρειες, Μουσεία, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α. Το υπόλοιπο 87,9% απασχολήθηκε κυρίως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.). Το συγκεκριμένο ποσοστό κυμάνθηκε το 2021 σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά και πολύ λιγότερο σε σχέση με το ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί από το Ίδρυμα, ώστε η απασχόληση στον «στενό» δημόσιο φορέα να μην υπερβαίνει το 27,55%.

 

Ως προς τη συμμετοχή γυναικών στο πρόγραμμα, το ποσοστό ανήλθε το 2021 στο 49% του συνόλου των φοιτητών που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ποσοστό παρόμοιο του 2019, προ πανδημίας.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012