Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με MIS 5030842, εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

 

Η αρχική ένταξη της πράξης είχε γίνει την 31/3/2016 στα πλαίσια τότε του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (MIS:5000471), όμως με νέα απόφαση (α.π.5540 23/10/2018) παρατάθηκε έως τις 31/10/2022 και εντάχθηκε στο νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που προαναφέρθηκε.

 

Τυπικά, η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο από 1/11/2018 έως και 30/11/2019, ωστόσο ουσιαστικά αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών εντός του 2019 (τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 δεν έγιναν πρακτικές ασκήσεις) και η διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια είναι η κατά ένα μήνα διεύρυνση του διαθέσιμου χρονικού διαστήματος πρακτικής, με την αξιοποίηση του Νοεμβρίου του 2019 για την εκτέλεση των ασκήσεων, που έγινε για πρώτη φορά δυνατή μετά την κατά τέσσερα χρόνια επέκταση του προγράμματος.

 

Συνολικά, το 2019 μετείχαν 205 φοιτητές/ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης που ολοκλήρωσαν ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την πρακτική τους άσκηση. Επιπλέον, δύο φοιτητές διέκοψαν την πρακτική τους πρόωρα για προσωπικούς τους λόγους, έχοντας όμως υλοποιήσει περί τον ένα μήνα πρακτικής από τους δύο που προβλεπόταν, ενώ ακόμα τρεις συμβάσεις ακυρώθηκαν πριν αρχίσουν να υλοποιούνται, δύο με πρωτοβουλία των φοιτητών και μία με υπαιτιότητα του φορέα.

 

Συνολικά, η κατανομή των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους στις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2019 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανκών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

Με δεδομένη τη διαφορετική διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανά Σχολή (βλ. κάτωθι), συνολικά το 2019 υλοποιήθηκαν 328 φοιτητομήνες πρακτικής άσκησης, από τους 205 φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 

Τα κεφάλαια που αναλώθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος το 2019 ανήλθαν σε 69.559,05 ευρώ για την αμοιβή φοιτητών και  25.150 ευρώ (περίπου) για τη διοικητική υποστήριξη του έργου. Επομένως, οι συνολικές δαπάνες του έργου για το 2019 ανήλθαν σε 94.709 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 85% ετήσιου προϋπολογισμού-στόχου. Με δεδομένο ότι ο υφιστάμενος εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου που λήγει το 31/10/2022 είναι 337.616 ευρώ, το 2019 αναλώθηκε το 28,05% του συνολικού κεφαλαίου.

 

Οι δαπάνες διοικητικής υποστήριξης του έργου το 2019 ανήλθαν στο 26,56% των συνολικών δαπανών του έργου και βρίσκονται εντός των ορίων (20-30%) που έχουν τεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή για το διοικητικό κόστος.

 

Οι φοιτητές που εργάστηκαν σε φορείς του «στενού» δημόσιου ανέχονται στο 17% του συνόλου, δηλαδή 34 φοιτητές που εργάστηκαν σε Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, Μουσεία, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α., ενώ το υπόλοιπο 83% απασχολήθηκε κυρίως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.).

 

Ως προς τη συμμετοχή γυναικών στο πρόγραμμα, το ποσοστό των γυναικών ανήλθε το 2019 στο 49% του συνόλου, αυξημένο σε σχέση με το 2018. Μάλιστα στις Σχολές ΑΡΧΜΗΧ και ΜΗΠΕΡ επικρατούν σαφώς οι γυναίκες ως προς την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

 

Συνοπτικές Παρατηρήσεις:

  • Το 2019, για δεύτερη συνεχή χρονιά η διάρκεια της πρακτικής ήταν δύο μήνες για τις τρεις από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΜΠΔ, ΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ), ενώ στις άλλες δύο παρέμεινε ένα μήνας (ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ). Η αύξηση της διάρκειας της πρακτικής παραμένει  στενά συνδεδεμένη με το διαθέσιμο προϋπολογισμό και ο υφιστάμενος σχεδιασμός είναι να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος το 2022.

 

  • Το 2019, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα παρέμειναν ίδια για όλες τις Σχολές, πλην της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών όρων που έγιναν πιο αυστηρά, θέτοντας το όριο των 20 επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φοιτητών από το 4ο έτος και πάνω. Το γεγονός συντέλεσε καθοριστικά στη μείωση της συμμετοχής φοιτητών από την συγκεκριμένη Σχολή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με το 2018.

 

  • Ωστόσο, η τεταρτοετής επέκταση του έργου έδωσε την ευκαιρία το διάστημα υλοποίησης των πρακτικών ασκήσεων να επεκταθεί κατά ένα μήνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και να περιλάβει και τον Νοέμβριου του 2019. Το διάστημα αυτό επέλεξαν αρκετοί φοιτητές με δίμηνη πρακτική, κυρίως δε φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

 

  • Συνολικά, το διαθέσιμο διάστημα για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης ήταν για όλους τους φοιτητές μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου του 2019. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο δημοφιλής μήνας έναρξης της πρακτικής, με δεδομένο ότι συνήθως δεν υπάρχουν σημαντικές ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Συγκεκριμένα το 74% των φοιτητών που έκαναν πρακτική άσκηση το 2019 ξεκίνησε την πρακτική του εντός Ιουλίου. Οι μήνες Ιούλιος- Αύγουστος ήταν οι πιο δημοφιλείς και για τους φοιτητές που πραγματοποίησαν δίμηνη πρακτική άσκηση.

 

  • Το έτος στο οποίο επιλέγουν να κάνουν πρακτική οι φοιτητές είναι κυρίως το 4ο σε ποσοστό 40%, ενώ ακολουθεί το 5ο έτος με 25%.

 

  • Ως προς τον αριθμό των φορέων υποδοχής που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα το 2019, αυτοί ανήλθαν στους 128 (αριθμός διαφορετικών ΑΦΜ), εκ των οποίων 59 φορείς και παρατήματα αυτών συνεργάστηκαν με το Πολυτεχνείο Κρήτης για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σε σχετική ερώτηση στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής. Μάλιστα, το 98% όλων των φορέων δηλώνει ότι προτίθεται να ξανα-συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

 

  • Συνολικά, η βάση δεδομένων με φορείς υποδοχής που έχουν συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης συνεχώς εμπλουτίζεται και ξεπερνάει πλέον τους 300 φορείς.

 

  • Σε σχέση με τη διασπορά των θέσεων πρακτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 44% των θέσεων αφορούν θέσεις εντός του Νομού Χανίων και αθροιστικά το 60% εντός Κρήτης. Οι φοιτητές που επέλεξαν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό ήταν μόνο Κύπριοι φοιτητές που επέλεξαν κυπριακές επιχειρήσεις. Άλλωστε, η αμοιβή των φοιτητών παραμένει αμετάβλητη ανεξάρτητα αν η πρακτική εκτελείται εντός ή εκτός Ελλάδος, γεγονός που δεν διευκολύνει την πρακτική άσκηση σε φορείς του εξωτερικού όπου το κόστος είναι ασφαλώς μεγαλύτερο. Γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών επιλέγει φορέα κοντά σε χώρο μόνιμης διαμονής τους, ώστε κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τα έξοδα διαμονής. Σημειώνεται ότι μόνο δύο φορείς υποδοχής παρείχαν στους φοιτητές τη δυνατότητα διαμονής σε εγκαταστάσεις τους χωρίς κόστος και απασχόλησαν συνολικά τέσσερις φοιτητές, όλοι της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

 

  • Διαδικαστικά, η σημαντικότερη αλλαγή έλαβε χώρα από την 1/10/2019 και μετά, όταν άρχισε να εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 2639/28-6-2019) που υποχρεώνει τους φορείς υποδοχής να δηλώσουν τους φοιτητές που απασχολούν στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ", όπως πρέπει να δηλώνουν και το λοιπό προσωπικό που απασχολούν. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η δήλωση πρέπει να γίνεται λίγες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής και αμέσως μετά τη λήξη της.  Μάλιστα, το έντυπο Ε3.5. της δήλωσης περιλήφθηκε και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής.
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012