Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» υλοποιείται ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Η παρούσα αναφορά αφορά την περίοδο από 1/11/2017 έως και 31/10/2018, ωστόσο επειδή ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι ουσιαστικά ανενεργοί μήνες (λόγω των διαδικασιών έγκρισης των παραμέτρων του νέου προγράμματος, αλλά και λόγω των εορτών), η έκθεση αυτή αφορά ουσιαστικά την πρακτική άσκηση των φοιτητών εντός του 2018.

 

Συνολικά, το 2018 μετείχαν 233 φοιτητές/ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκ των οποίων όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιτυχώς. Επιπλέον, υπήρξαν τέσσερις συμβάσεις φοιτητών που ακυρώθηκαν πριν ουσιαστικά αρχίσουν να υλοποιούνται, ύστερα από σχετικό αίτημα των φοιτητών.

 

Η κατανομή των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα στις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2018 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανκών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

Με δεδομένη τη διαφορετική διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανά Σχολή (βλ. κάτωθι), συνολικά το 2018 υλοποιήθηκαν 356 φοιτητομήνες πρακτικής άσκησης, από τους 233 φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 

Ο αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν οι 255 θέσεις πρακτικής και 395 «φοιτητομήνες», επομένως με βάση τα στοιχεία που ήδη  παρουσιάστηκαν για το 2018, ο πρώτος στόχος επετεύχθη σε ποσοστό 91,4%, ενώ ο 2ος σε 90,1%, βελτιώνοντας σημαντικά τα ποσοστά επίτευξης των στόχων σε σχέση με το 2017.

 

Συγκεκριμένα, αν και οι θέσεις πρακτικής που καλύφθηκαν το 2018 μειώθηκαν σε σχέση με το 2017 κατά 10, οι «φοιτητομήνες» αυξήθηκαν κατά 112. Άλλωστε και ο αρχικός του 2018 ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων ήταν μειωμένος σε σχέση με 2017 ως συνέπεια της δίμηνης διάρκειας της πρακτικής που υιοθετήθηκε για τις τρεις Σχολές του Π.Κ.

 

Συνολικά εκτιμάται βάσει αυτών των ποσοστών επίτευξης των στόχων ότι το «πείραμα» της δίμηνης πρακτικής που εφαρμόστηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 2018 ήταν απόλυτα επιτυχημένο.

 

Ως προς τον ύψος των συνολικών δαπανών το 2018, αυτές ανήλθαν στα 100.281,67 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 91,2% της εκτίμησης που είχε γίνει στο τέλος της περυσινής περιόδου.

 

Οι φοιτητές που εργάστηκαν σε φορείς εντός του «στενού» δημόσιου ανέχονται στο 20% του συνόλου (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Μουσεία, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α.), ενώ το υπόλοιπο 80% απασχολήθηκε κυρίως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.). 

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση για το 2018, που επηρέασε άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος, ήταν η αξιόλογη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη. Επισημαίνεται ότι τo Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν ένα από τα δυο-τρία Ιδρύματα με τον χαμηλότερο προϋπολογισμό στην Ελλάδα. Ωστόσο, με την εφαρμογή του νέου αλγορίθμου που είχε προταθεί ως ο επικρατέστερος από τη συνέλευση των Γραφείων Πρακτικής και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο, αυξήθηκε σημαντικά ο νέος ετήσιος προϋπολογισμός που διατέθηκε στο Ίδρυμα. Επιπλέον, το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τα μη αναλωθέντα κεφάλαια των προηγούμενων δύο ετών του προγράμματος.

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το νέο κεφάλαιο που διατέθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να υλοποιήσει το έργο το 2018 ήταν 99.691,34 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν μόλις 70.851,48 ευρώ. Επιπλέον, μεταφέρθηκαν ως αδιάθετα κεφάλαια από τα προηγούμενα δύο έτη, ύψους 10.265,33 ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του προγράμματος το 2018 να ανέλθει στα 109.956,67 ευρώ, αυξημένος κατά 55% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016.

 

Η σημαντική αυτή αύξηση του προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης να αυξήσει τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης από έναν μήνα σε δύο μήνες, γεγονός που αποτελούσε πάγιο αίτημα φοιτητών και φορέων. Βεβαίως, την τελική απόφαση αύξησης της διάρκειας την έλαβαν οι συνελεύσεις των μελών ΔΕΠ των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης σταθμίζοντας και άλλες παραμέτρους. Τελικά, οι τρεις από τις πέντε σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης επέλεξαν να αυξήσουν τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους σε δύο μήνες. Συγκεκριμένα, στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαμόρφωση της διάρκειας της πρακτικής άσκησης για τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2018.

 

Πίνακας 1: Διάρκεια πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Π.Κ το 2018.

Σχολή  Πολυτεχνείου Κρήτης

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

2 μήνες

Σχολή  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2 μήνες

Σχολή  Μηχανικών Περιβάλλοντος

2 μήνες

Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1 μήνας

Σχολή  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

1 μήνας

 

Παράλληλα με την αύξηση της διάρκειας, το 2018 αυξήθηκε ελαφρώς και η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών που  ανήλθε στα 227,46 ευρώ μεικτά (από 210,09 ευρώ το 2017). Ωστόσο, η αλλαγή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, επέβαλε όχι μονό την ασφάλιση των φοιτητών έναντι επαγγελματικού κινδύνου που ίσχυε ως και το 2017, αλλά και την παρακράτηση εισφορών για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των ανασφάλιστων φοιτητών. Η ασφάλιση αυτών των φοιτητών (των ανασφάλιστων) μέσω του Πολυτεχνείου καταργήθηκε από 1/1/2017 και τα βιβλιάρια υγείας που διέθεταν οι φοιτητές καταργήθηκαν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια μια σημαντική μερίδα των φοιτητών, απολογιστικά περί του 15% του συνόλου, να λάβουν αισθητά μειωμένη «καθαρή» μηνιαία αποζημίωση στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, που ανήλθε στα 150 ευρώ περίπου ανά μήνα.

 

Συνοψίζοντας, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού που έκανε δυνατή την αύξηση της διάρκειας της πρακτικής για τις τρεις από τις πέντε Σχολές του Ιδρύματος, αλλά και η εφαρμογή της νέας ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελούν τις σημαντικότερες αλλαγές στην υλοποίηση του προγράμματος το 2018. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου για διοικητικές δαπάνες (ως σταθερό ποσοστό επί του συνόλου 20%) επέτρεψε την πρόσληψη και 2ου ατόμου στο Γραφείο Πρακτικής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γραφείου στους μήνες αιχμής.

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012