Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Η εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) εφοδιάζει τους φοιτητές με ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής, προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής και διοικητικών επιστημών. Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα οι απόφοιτοι απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς.
https://www.pem.tuc.gr

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Στόχος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) είναι η εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών. Έμφαση δίνεται στους τομείς του ορυκτού πλούτου που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες της. Η Σχολή προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, καθώς και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα αυτόµατη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, εντοπισµό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναµική, τεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, κ.λ.π. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι της Σχολής ΜηχΟΠ, οι οποίοι µετά το πέρας των σπουδών τους αποκτούν τον τίτλο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονοµίας της χώρας µας και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισµού.
https://www.mred.tuc.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Συστημάτων και της Ενέργειας. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να καταλάβουν σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τομείς, αλλά και εφαρμοσμένη σκέψη ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνώς ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας. Με την πολύπλευρη, σε βάθος και σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών της, η Σχολή ΗΜΜΥ αποσκοπεί στο να παράγει άρτια εκπαιδευμένους αποφοίτους, ικανούς να συνεργαστούν και να συναγωνιστούν με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
https://www.ece.tuc.gr

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αποστολή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς με υψηλά προσόντα, δεξιότητες και υπόβαθρο για να υπηρετήσουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ εκπαιδεύονται, αποκτούν δεξιότητες και απασχολούνται με θέματα αιχμής όπως: σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών και βιοχημικών διεργασιών, αναδιάρθρωσης και αναπροσαρμογής των παραγωγικών και μεταποιητικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείρισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών, εξυγίανσης εδάφους και αποκατάστασης υπογείων υδάτων, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (μέτρηση,  παρακολούθηση, αξιολόγηση), ανάπτυξης και βελτίωσης χημικών υλικών προστιθέμενης αξίας και προϊόντων ευρείας ή εξειδικευμένης εφαρμογής, τεχνολογίας υλικών/νανο-υλικών με περιβαλλοντικές, βιοχημικές και ενεργειακές εφαρμογές, αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και αναβαθμισμένης αξιοποίησης των ορυκτών καυσίμων/βιοκαυσίμων, παραγωγής, μετατροπής, εξοικονόμησης ενέργειας, και ανάπτυξης ενεργειακών κύκλων ελάχιστου ή μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, εκπόνησης ή ελέγχου προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ με την ολοκλήρωση των σπουδών τους λαμβάνουν Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, είτε «Χημικών Μηχανικών» είτε «Μηχανικών Περιβάλλοντος» ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο τέλος του 2ου έτους σπουδών τους. Τα δύο προσφερόμενα διπλώματα είναι ισότιμα και αντίστοιχα των διπλωμάτων Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που προσφέρονται από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και έχουν ως εκ τούτου τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. 
https://www.chenveng.tuc.gr

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τα Προγράμματα Σπουδών καλύπτουν τις παραπάνω θεματικές ενότητες με μαθήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, τον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, την Ιστορία και τη θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, την Αρχιτεκτονική Τοπίου, την Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, τις Εικαστικές Τέχνες, την Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων.
https://www.arch.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012