Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι ημερομηνίες και η διαδικασία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα αναρτηθούν σε αυτό το σημείο, κατόπιν αντίστοιχης ανακοίνωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη εγγραφή σας, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ, μέσα στις προθεσμίες και ακολουθώντας τις διαδικασίες, όπως ορίζονται από το Υπουργείο.

 

[Ενημέρωση 31.08.2023] Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος https://eregister.it.minedu.gov.gr

[Ενημέρωση 7.9.2023]  Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ότι λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας  η εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

[Ενημέρωση 13.9.2023]  Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ότι λόγω συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας  η εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Μετά την ανωτέρω διαδικασία, ακολουθεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας αποκλειστικά μέσω πληροφοριακού συστήματος. Θα αναρτηθούν σε αυτό το σημείο το διάστημα και ο τρόπος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

[Ενημέρωση 01.09.2023] Η εγγραφή των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε.  στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’). Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας σχολής, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

[Ενημέρωση 22.09.2023] Η εγγραφή των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους  στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.
Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 8 της με αριθ. πρωτ. Φ. 151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικής απόφασης. Η αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας σχολής, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012