Υγειονομική Περίθαλψη

Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α 17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η προαναφερόμενη κατηγορία φοιτητών δικαιούται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'83). Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται πλέον, ούτε και ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας μετά και την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Έως την έκδοσή της ισχύουν τα εξής:

Oι φοιτητές δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας Ε.Κ.Α.Α., όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α. υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | Τμήμα Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (διατίθεται από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων).
  • Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του Πολυτεχνείου (θεωρημένο).
  • Βεβαίωση σπουδών (πρόσφατη).
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012