Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Γραμματεία Συγκλήτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Συγκεντρώνει τα θέματα που απευθύνονται προς τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο, αντίστοιχα, καταρτίζουν τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των οργάνων αυτών, σε συνεργασία με τον Πρύτανη και αποστέλλουν τις προσκλήσεις στα μέλη.

Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, φροντίζει για την έκδοση αποσπασμάτων ή αντιγράφων των πρακτικών με τις αντίστοιχες αποφάσεις και προβαίνει στις σχετικές κοινοποιήσεις.

Φροντίζει για την επικύρωση των πρακτικών των ως άνω συνεδριάσεων την τήρηση αρχείου αυτών, καθώς και την χορήγηση  αντιγράφων.

Επιμελείται της διαδικασίας συγκρότησης συλλογικών Διοικητικών Οργάνων του Ιδρύματος (Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Επιτροπών) και της εκλογής Πρυτανικών Αρχών και Προέδρων Ακαδημαϊκών  Τμημάτων.

Διεκπεραιώνει κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία του οικείου οργάνου.

Επικοινωνία

Γραμματεία Συγκλήτου +30 28210 37761 Email havre<στο>dpem.tuc.gr 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012