Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:

- καταρτίζει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που αφορά στα τεχνικά Έργα, συντάσσει  ή αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, δημοπρατεί τα έργα και τα παρακολουθεί, μεριμνά για τις επιμετρήσεις και τον ποιοτικό έλεγχο καθώς επίσης για την συντήρηση των έργων και των εγκαταστάσεων.

- εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τα θέματα αρμοδιότητός της.

- συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των δαπανών και τα υποβάλλει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έλεγχο και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.

- παρακολουθεί την διεκπεραίωση των μελετών, την τήρηση των προθεσμιών για την εκτέλεση των έργων, την παραλαβή και εκκαθάριση των εργολαβιών.

- συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία των έργων και μελετών.

- συντάσσει πρωτόκολλα εγκατάστασης εργολάβων, πρακτικά περατώσεως και εντολές επίβλεψης.

- παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τεχνικό Συμβούλιο.

- επιμελείται για την τήρηση και διαφύλαξη των φακέλων των μελετών και των έργων, για το κλείσιμο των φακέλων των έργων και τήρηση του αρχείου παλαιών εργολαβιών.

-τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της διεύθυνσης.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα:

α. Μελετών

β. Εκτέλεσης Έργων

γ. Συντήρησης

δ. Διοικητικής Υποστήριξης

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών του ιστότοπου.

Αναφορές βλαβών για Τεχνική Υπηρεσία και αναφορές για υπολογιστικά συστήματα διοικητικών υπαλλήλων

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012