Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας αποτελείται από:

 • το Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, ο οποίος είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
 • δύο δικηγόρους του Ιδρύματος, ένα παρ' Αρείω Πάγω και ένα παρ' Εφέταις

Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται:

 • Η νομική καθοδήγηση των αρχών και των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης με την παροχή εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και γενικά νομικών υπηρεσιών και συμβουλών γραπτά ή με παρουσία στις συνεδριάσεις των οργάνων.
 • Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώπιον όλων των δικαστηρίων και η εξώδικη προστασία και επιμέλεια αυτών.
 • Ο έλεγχος νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων που εκδίδονται από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η κατά περίπτωση, μετά από εντολή του Πρύτανη, νομική κάλυψη των μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο Νομικός Σύμβουλος έχει υποχρέωση:

 • Nα φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Nα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη, τον Προϊστάμενο Γραμματείας, τους Κοσμήτορες Σχολών και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από εντολή του Πρύτανη.
 • Να παρίσταται κατά τη συζήτηση υποθέσεων ενώπιον όλων των δικαστηρίων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, προβλέπονται τα εξής:

 • Με ειδική μόνο εντολή του Πρύτανη, η οποία ισχύει ως πληρεξούσιο έγγραφο, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων και οι Δικηγόροι του Ιδρύματος.
 • Το Νομικό Σύμβουλο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των υπηρετούντων Δικηγόρων.
   

Επικοινωνία

Νομική Υπηρεσία
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κτήριο Ε5, 1ος όροφος
Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά

Aρχοντία Αλιγιζάκη
Aρχοντία Αλιγιζάκη
Νομικός Σύμβουλος
 
Τηλ: 2821037021
Μαρία Μανιαδάκη
Μαρία Μανιαδάκη
Δικηγόρος
 
Τηλ: 2821037088
Άννα Μπενιουδάκη
Άννα Μπενιουδάκη
Δικηγόρος
 
Τηλ: 2821037089
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012