Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι  Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Σχολών έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που αφορούν στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (εγγραφές, έκδοση καταλόγων, πιστοποιητικών και διπλωμάτων, έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων, θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, κλπ), υποστηρίζουν γραμματειακά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Διοικητικό Συμβούλιο – Γενική Συνέλευση), διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις τους και παρακολουθούν την εκτέλεσή τους.

Προωθούν τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και την προκήρυξη θέσεων, πλήρωση και εξέλιξη του λοιπού προσωπικού της Σχολής. 

Μεριμνούν για την κατάρτιση και προώθηση στη διοίκηση του προγράμματος σπουδών.

Παρακολουθούν και φροντίζουν για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες προς το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου για την έκδοση συγγραμμάτων και σημειώσεων και φροντίζουν για την έκδοση απόφασης  από τα όργανα της Σχολής για τη διανομή τους.

Επιμελούνται των αιτημάτων των φοιτητών και τους παρέχουν κάθε πληροφορία.

Τηρούν το πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Σχολή.

Ευθύνονται για την τήρηση των αρχείων των φοιτητών, την καταχώρηση των εγγράφων, των βαθμολογίων κλπ.

Φροντίζουν για την σύνταξη και διανομή των ωριαίων και ωρολογίων προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών.

Οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών, επεξεργάζονται και τεκμηριώνουν από νομικής απόψεως όλα τα θέματα  που εισάγονται για συζήτηση στα όργανα της Σχολής, ενημερώνουν τα όργανα της Σχολής για πάσης φύσεως πληροφορίες και έγγραφα που απευθύνονται στις Σχολές, προωθούν στη διοίκηση του Ιδρύματος προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που αφορούν  θέματα διοικητικής οργάνωσης των Γραμματείων και υπηρεσιακής κατάστασης των εκεί υπηρετούντων υπαλλήλων.

Επικοινωνία με Σχολές 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012