Το Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου: 

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία και πρωτοκολλεί τα κοινά και εμπιστευτικά έγγραφα, εισερχόμενα και εξερχόμενα του Ιδρύματος, φροντίζει για την αποστολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στους αποδέκτες, επικυρώνει τα εξερχόμενα έγγραφα με την ένδειξη «πιστό αντίγραφο» και γραμματοσημαίνει την δια των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποστελλόμενη αλληλογραφία. 

Μεριμνά για την τήρηση του γενικού αρχείου του Ιδρύματος και αρχειοθετεί τα πρωτότυπα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων. 

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών. 

Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Πρωτόκολλο & Εσωτερικό Ταχυδρομείο)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--