Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου καθώς και νόμων και διαταγμάτων που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Μεριμνά για την κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών και διευκρινήσεων επί εκπαιδευτικών θεμάτων στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Μεριμνά για την συγκέντρωση των προγραμμότων σπουδών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημότων, παρακολουθεί κάθε τροποποίησή τους και επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τον κανονισμό σπουδών. 

Συντονίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ιδιαίτερα σε θέματα ωρολογίων προγραμμάτων μαθημότων και εξετάσεων, ανάπτυξης κοινού συστήματος διδακτικών μονάδων, κ.λπ. 

Συντονίζει τις διαδικασίες που αφορούν τον καθορισμό εισακτέων, τις εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις και επιλύει τα θέματα που ανακύmουν. 

Μεριμνά, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημότων, για την κατανομή των αιθουσών και την συντονισμένη χρήση των εκπαιδευτικών χώρων. 

Μεριμνά για την τήρηση αρχείου νομοθεσίας σχετικά με θέματα σπουδών και γνωμοδοτεί προς την κεντρική διοίκηση και τα Τμήματα επί παντός σχετικού θέματος που προκύπτει. 

Μεριμνά για την κατάρτιση των πινάκων αριστούχων φοιτητών που δικαιούνται υποτροφία ή βραβείο από κληροδοτήματα, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Εισηγείται την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημότων που προκύmουν σε σχέση με τις σπουδές. 
Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης ως και για την απονομή πτυχίων και λοιπών τίτλων. 

Συντονίζει τις διαδικασίες για την ίδρυση νέων ακαδημαϊκών μονάδων καθώς και την κατάρτιση και έγκριση των κανονισμών λειτουργίας τους. 

Μεριμνά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία όλου του Ιδρύματος. 

Μελετά τα εκπαιδευτικά συστήματα διδασκαλίας όλλων κρατών, εξάγει πορίσματα και υποβόλλει σχετικές προτάσεις. 

 

Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών                                    

Ελένη Κοκονά                                       +30 28210 37322 ekokona<στο>isc.tuc.gr - Πρόγραμμα μαθημάτων / εξεταστικής / αιθουσών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--