Τα Αυτοτελή Γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη είναι τα ιδιαίτερα γραφεία του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη αντίστοιχα και:

Φροντίζουν για τα γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Πρύτανη, των Αναπληρωτών Πρύτανη και του Προϊσταμένου Γραμματείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως Κεντρικών Οργάνων του Ιδρύματος.

Διεκπεραιώνουν, αντίστοιχα, όλα τα θέματα που αφορούν προσωπικά τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη και τον Προϊστάμενο Γραμματείας, όπως τήρηση προσωπικού αρχείου, διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας, διευθέτηση προσωπικών συνεντεύξεων και κάθε άλλη δραστηριότητά τους στην εκπροσώπηση του Ιδρύματος μέσα κι έξω από αυτό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--