Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Μεριμνά για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τεχνικό Συμβούλιο.

Τηρεί το αρχείο εγγράφων.

Παρακολουθεί την κίνηση των πιστώσεων των έργων και μελετών.

Συντάσσει στατιστικούς πίνακες και συλλέγει στατιστικά στοιχεία, σε σχέση προς τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρακολουθεί τα νομικής φύσεως θέματα τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων  ή τον έλεγχο των μελετών και παρέχει σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στο Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος.

Παρέχει διοικητική υποστήριξη για την δημοπράτηση των κάθε είδους έργων και μελετών καθώς και για την κατακύρωση ή επανάληψη των διαγωνισμών.

Μεριμνά για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων για εκτέλεση μελετών και έργων καθώς και για την εγκατάσταση των αναδόχων.

Ελέγχει τα δικαιολογητικά  πληρωμής έργων και μελετών.

Μεριμνά για την τήρηση αρχείου νομοθεσίας σχετικής με τα έργα και τις μελέτες και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία.

Eπικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνία μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών του ιστότοπου.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012