Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Eκτέλεσης έργων:

Επιβλέπει, ελέγχει και συντονίζει την εκτέλεση των έργων και κάθε άλλη διαδικασία, που προβλέπεται από την νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων. 

Μεριμνά για τη σύνταξη και έλεγχο των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών, πρωτοκόλλων νέων τιμών μονάδας, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής και μεριμνά για την έγκρισή τους. 

Ελέγχει την ποιότητα και την αναλογία των υλικών καθώς και την ποιότητα των κατασκευών. 

Μεριμνά για την κατάρτιση, έλεγχο και επίβλεψη των εγκριθέντων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων, ετήσιων και μακροπρόθεσμων. 

Ελέγχει και μεριμνά για την καλή λειτουργία των κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών του Ιδρύματος. 

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνία μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών του ιστότοπου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012