Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Συντήρησης :

Επιθεωρεί συνεχώς τις κτιριακές εγκαταστάσεις και εισηγείται την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.

Φροντίζει για την λειτουργία και την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, λεβητοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων και υποσταθμών, αντλιοστασίων, δικτύων ύδρευσης, οδικού δικτύου και μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων λειτουργίας.

Φροντίζει για την σωστή λειτουργία και την αποκατάσταση βλαβών σε οπτικές ίνες και καλώδια που χρησιμοποιούνται σε Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα και βρίσκονται στα προσπελάσιμα υπόγεια κανάλια του Ιδρύματος, σε συνεργασία (όπου χρειάζεται) με την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.

Μεριμνά για τη λειτουργία αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού.

Συντάσσει μηνιαία πρωτόκολλα για την ανάλωση των υλικών, που διατίθενται από την αποθήκη.

Μεριμνά για την κατάρτιση και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων ετήσιων προγραμμάτων συντήρησης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Επιμελείται για την εκτέλεση των έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου.

Μεριμνά για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των χώρων πρασίνου.

Εποπτεύει τα συνεργεία στα οποία ανατίθενται εργασίες καθαρισμού, φύλαξης, συντήρησης των εγκαταστάσεων όπως επίσης και ανάπλασης και ανάπτυξης χώρων πρασίνου.

Εποπτεύει το προσωπικό Επιστασίας, Καθαριότητας και Εργατικού Προσωπικού.

Μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων και κάθε άχρηστου υλικού από τους χώρους του Ιδρύματος.

Τηρεί αποθήκη του προς εκποίηση αχρήστου υλικού.

Παραλαμβάνει τους προς καθαρισμό και φύλαξη τάπητες του Ιδρύματος και τηρεί το σχετικό βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής.

Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων.

Μεριμνά για την εκτέλεση όλων εκείνων των απαραιτήτων εργασιών, όπως μεταφορά και τοποθέτηση επίπλων, που διασφαλίζουν μια διαρκή ετοιμότητα χρήσης όλων των εγκαταστάσεων.

Έχει την ευθύνη όλου του προσωπικού φύλαξης.

Λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας του Ιδρύματος.

Ενεργεί για την απομάκρυνση από τους χώρους του Ιδρύματος κάθε τρίτου που προκαλεί ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Μεριμνά για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος από κακή χρήση, φθορά, κλοπές, κλπ.

Ελέγχει τους εισερχόμενους τρίτους στις εγκαταστάσεις και φροντίζει για την τήρηση των κανονισμών κυκλοφορίας στο χώρο του Ιδρύματος.

Εποπτεύει τους οδηγούς των αυτοκινήτων του Ιδρύματος εκτός αυτών των Πρυτανικών Αρχών.

Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά την κίνηση και διάθεση των μεταφορικών μέσων που διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Διενεργεί έλεγχο για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους.

Φροντίζει για τον ανεφοδιασμό τους σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά και παρακολουθεί την κανονική κατανάλωσή τους.

Εισηγείται για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.

Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων και γενικά κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής ετοιμότητά τους.

Eπικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνία μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών του ιστότοπου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012