Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημαϊκών τμημάτων συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών. Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών, διεκπεραίωση δικαστικών αποφάσεων εγγραφής φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης π.χ. παροχή στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας κλπ. 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ο Άρης Μελετίου.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Σπουδών

β) Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου

γ) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

Για στοιχεία τηλεφώνων και fax παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο υπηρεσιών στην ενότητα Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 

Τοποθεσία των γραφείων της διεύθυνσης σε χάρτη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--