Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημαϊκών τμημάτων συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών. Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών, διεκπεραίωση δικαστικών αποφάσεων εγγραφής φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης π.χ. παροχή στατιστικών στοιχείων φοιτητών και σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας κλπ. 

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Σπουδών

β) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

γ) Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης:

Δρ.Αριστείδης Μελετίου

Τηλ.:+30 28210 37512

email: amlet<στο>ict.tuc.gr

 

Για στοιχεία τηλεφώνων και fax μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο υπηρεσιών στην ενότητα Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 

Τοποθεσία των γραφείων της διεύθυνσης σε χάρτη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--