Το Τμήμα ασχολείται με θέματα φοιτητικής εστίας, φοιτητικού εστιατορίου καθώς και την παροχή ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στους φοιτητές. 

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για:

την έκδοση της κάρτας σίτισης,

την επιλογή του εστιάτορα-αναδόχου, την κατάρτιση σύµβασης, τη διενέργεια των πληρωµών αυτού, την πιστή εφαρµογή της σύµβασης µε τον εστιάτορα - ανάδοχο, τον έλεγχο της ποιότητας του διαιτολογίου και την κατάθεση εισηγήσεων για τη βελτίωσή του,

τη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών ιατρικής, νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης των δικαιούχων φοιτητών προκειμένου να γίνει η σχετική έκδοση ενταλµάτων πληρωµής,

τη συγκέντρωση των εγκεκριµένων από τα τµήµατα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, και τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,

όλα τα θέµατα της φοιτητικής εστίας και την παρακολούθηση θεμάτων συντήρησης, αναβάθµισης και επέκτασης του εξοπλισµού της,

την κατάρτιση των πινάκων δικαιούχων επιδότησης σίτισης και στέγασης φοιτητών, και την  έγκρισή τους από τη Σύγκλητο. 

εισηγήσεις σχετικά με την ενίσχυση του φοιτητικού εισιτηρίου και των φοιτητικών εκδροµών

 

Προϊσταμένη Τμήματος:

Χριστίνα Καμαλεδάκη

Τηλ: +30 28210 37287 

email: xkam<στο>science.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--