Φροντίζει για τη συλλογή των απαραίτητων για την έκδοση συγγραµµάτων στοιχείων και µεριµνά για την έκδοση και αναπαραγωγή τους. 

Παρακολουθεί και προωθεί τις διαδικασίες για την προµήθεια των συγγραµµάτων και σηµειώσεων καθώς και την διανοµή τους από τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα. 

Μεριµνά για την εκτύπωση ενηµερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, οδηγών σπουδών, επετηρίδων κ.λπ. σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 

Παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά για την πληρωµή των συγγραφικών δικαιωµάτων, εκδίδει τις σχετικές καταστάσεις και τις προωθεί για πληρωµή. 

Διενεργεί µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή εξωτερικών τυπογράφων, σε περίοδο αιχµής και φροντίζει για την ενταλµατοποίηση των τιµολογίων τους από την Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

Μεριµνά για την προµήθειατου αναλώσιµου υλικού και των ανταλλακτικών σε συνεργασία µε το τµήµα Προµηθειών και εισηγείται την αγορά νέου εξοπλισµού. 

Μεριµνά για τις πάσης φύσεως εκδοτικές εργασίες και φροντίζει για την επισκευή και καλή λειτουργία των µηχανηµάτων. 

 

Χριστίνα Καμαλεδάκη                              +30 28210 37287 xkam<στο>science.tuc.gr

Φωτοτυπικό                                           +30 28210 37246        Fax +30 2821037545 

Λευτέρης Καμαλεδάκης                           +30 28210 37246 

photocopy<στο>mail.tuc.gr 

Φωτοτυπικό

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--