Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Γενικά

 

O κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι μυστικός και θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της πολιτικής ασφαλείας της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ).

 

Περιορισμοί μυστικού κωδικού

- Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
- Ο κωδικός να ΜΗΝ περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες
- Ο κωδικός ΔΕΝ μπορεί να περιέχει το username ή το Display Name του χρήστη ή μέρος του Ονοματεπώνυμου που να ξεπερνά 2 διαδοχικούς χαρακτήρες
- Να ΜΗ ξαναχρησιμοποιείται κάποιος από τους 3 τελευταίους κωδικούς
- Απαιτείται η ικανοποίηση κατ' ελάχιστο τριών από τις παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις:

  • Χρήση αριθμητικών χαρακτήρων
  • Χρήση μικρών λατινικών χαρακτήρων (a .. z)
  • Χρήση κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων (Α .. Ζ)
  • Χρήση ειδικών χαρακτήρων !@#$% κτλ.


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

 

Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός χρήστη (password) μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1. από τους σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης ή του ΚΕΓΕΠ

2. από ειδική ιστοσελίδα

3. αρχικοποίησή του ύστερα από επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής του Τμήματος (helpdesk)

 

1. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από τους σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης ή του ΚΕΓΕΠ 
Μετά την είσοδο σε κάποιο σταθμό εργασίας, πατήστε CTRL+ALT+DEL και πατήστε στην επιλογή "Change a Password". Κατόπιν, συμπληρώστε τον παλιό κωδικό και δύο φορές τον νέο, όπως ενδείκνυται στα κενά και πατήστε "OK".

 

 

 

2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από ειδική σελίδα
Επισκεφτείτε τη σελίδα https://pwd.tuc.gr/changepwd/ .

 

3. Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης

Η αρχικοποίηση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού ενός χρήστη μπορεί να γίνει από το προσωπικό του ΤΕΥΥ ύστερα από αίτημα του χρήστη είτε ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στο email: admin@isc.tuc.gr είτε με την προσέλευσή του στο Γραφείο Αρωγής του Τμήματος (helpdesk).

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει στο μήνυμα ή να επιδείξει αντίγραφο της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή εναλλακτικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας (στρατ. ταυτότητα, διαβατήριο, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του από ΚΕΠ ή έγγραφο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού όπως αυτό ορίζεται στo ΠΔ150/2001 και στο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασφάλιση των δεδομένων του προσωπικού λογαριασμού ενός χρήστη και η ασφαλής πιστοποίηση της φυσικής του ταυτότητας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012