Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Για Εξυπηρετητές

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ενταχθεί στην υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών του ΕΔΥΤΕ (SECTIGO) και παρέχει με αυτόν τον τρόπο ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Επίσης, η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων (HARICA) παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης τέτοιων πιστοποιητικών είναι η ασφαλή μεταφορά πληροφορίας σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποιούς αφορά;

Διαχειριστές εξυπηρετητών διαδικτύου (παγκόσμιου ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πώς αποκτώ ψηφιακό πιστοποιητικό εξυπηρετητή;

Α. HARICA
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://cm.harica.gr χρησιμοποιώντας το Academic Login και τα Ιδρυματικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ από το αριστερό μενού την επιλογή Server Certificates και πατήστε Start  Here. Ακολουθείστε τις οδηγίες της σελίδας και καταθέσετε την αίτηση. Αφού η αίτησή σας ελεγχθεί και εγκριθεί θα παραλάβετε μέσω email το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή σας. Η διάρκεια των πιστοποιητικών εξυπηρετητή είναι 1 έτος.

B. SECTIGO
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του παρόχου ψηφιακών πιστοποιητικών SECTIGO. Επιλέξτε τον φορέα "Technical University of Crete" και εισάγετε τα Ιδρυματικά σας στοιχεία. Στη φόρμα που ακολουθεί θα πρέπει να επιλέξτε ένα Certificate Profile ανάμεσα στα ακόλουθα:
01-GEANT OV SSL, αν επιθυμείτε απλό πιστοποιητικό εξυπηρετητή,
02-GEANT OV MultiDomain, αν επιθυμείτε το πιστοποιητικό σας να περιέχει πολλαπλά ονόματα,
06-GEANT Wildcard SSL, αν επιθυμείτε ένα πιστοποιητικό για περισσότερους του ενός εξυπηρετητές στο ίδιο domain.

Στη συνέχεια, ανεβάστε την αίτηση πιστοποιητικού (CSR - certificate signing request) που έχετε δημιουργήσει. Αποδεκτές τιμές για τα γεωγραφικά πεδία της αίτησης είναι οι ακόλουθες: Locality = Chania, State = GR-M, Country = GR
Μόλις η αίτηση επικυρωθεί και το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή εκδοθεί, θα λάβετε μέσω email τον σύνδεσμο που θα το περιέχει μαζί με τα πιστοποιητικά της αρχής πιστοποίησης.

Γραφείο Αρωγής

Για υποστήριξη στη δημιουργία των πιστοποιητικών, παρακαλούμε δημιουργείστε ένα αίτημα μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.tuc.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του helpdesk@noc.tuc.gr

Για Φυσικά Πρόσωπα

Η υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών για πρόσωπα (personal certificates) χρησιμοποιεί την υποδομή δημόσιου κλειδιού για την ασφαλή μετάδοση ηλεκτρονικής πληροφορίας. Η υποδομή δημόσιου κλειδιού, (Public Key Infrastructure, PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών ασύμμετρης κρυπτογραφίας και διαδικασιών και χρησιμοποιείται για να πιστοποιεί την εγκυρότητα κάθε φυσικού προσώπου το οποίο εμπλέκεται σε μια ψηφιακή συναλλαγή.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας αυτής είναι: η Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), η Ακεραιότητα (Integrity) των δεδομένων, η Πιστοποίηση (Authentication) της ταυτότητας ενός ατόμου ή οντότητας και η Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation) που διασφαλίζει ότι μία ηλεκτρονική συναλλαγή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν ψηφιακή υπογραφή για να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας.

Πως αποκτώ προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό;

Μέσω της αρχής πιστοποίησης HARICA (Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority).

Πως υπογράφω μέσω ΣΗΔΕ;

Οι χρήστες που διαθέτουν πιστοποιητικό από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορούν να υπογράφουν έγγραφα εξ' αποστάσεως μέσω της ιστοσελίδας: https://webapp.mindigital-shde.gr/login.
Για οδηγίες χρήσης και επίλυση προβλημάτων μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα υποστήριξης της υπηρεσίας: https://support.mindigital-shde.gr/

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012