Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού

Τι είναι η υπηρεσία αυτή

Η διαδικτυακή εφαρμογή Προσωπικού παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Στους εργαζομένους να ενημερώνονται για στοιχεία της καρτέλας τους, όπως αυτή συντηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Στους εργαζομένους να αιτούνται ηλεκτρονικά τις άδειες που δικαιούνται.
  • Στους Προϊσταμένους/Διευθυντές/Κοσμήτορες/Πρύτανη να εγκρίνουν ηλεκτρονικά τις άδειες των υφισταμένων τους.
  • Στους υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και να μεταφέρουν αυτόματα  τις άδειες των υπαλλήλων από την ηλεκτρονική εφαρμογή στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης προσωπικού.
  • Στους Προϊσταμένους/Διευθυντές/Κοσμήτορες/Πρύτανη να έχουν εικόνα των αδειών των υφισταμένων τους που έχουν είτε εγκριθεί είτε απορριφθεί, σύμφωνα με την καρτέλα τους στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού.

Ποιους αφορά

Η υπηρεσία αυτή αφορά τις κατηγορίες προσωπικού Μονίμων, ΙΔΑΧ, Μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας

Ο υπάλληλος μπορεί να έχει πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία της καρτέλας του και το υπόλοιπο των αδειών του.

Διαδικασία Αίτησης

Μέσω του https://apps.tuc.gr/ εισέρχεστε στο σύστημα «Προσωπικό»  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού κέντρου και δημιουργείτε ένα νέο αίτημα αδείας ή βλέπετε στοιχεία  του προσωπικού σας φακέλου όπως τηρείται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012