Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία ρυθμίσεων για τη δημιουργία ομάδων φοιτητών στην πλατφόρμα Moodle. Καλύπτει κυρίως την περίπτωση όπου τα μέλη της κάθε ομάδας δηλώνονται από τους ίδιους τους φοιτητές και όχι από το διδάσκοντα του μαθήματος.

Ενδεικτική εφαρμογή είναι η εκπόνηση εργασιών από ομάδες φοιτητών ενός μαθήματος. Ή χρονοπρογραμματισμός συναντήσεων ανά ομάδα.

Προσοχή: οι περισσότερες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω και εμφανίζονται στις εικόνες από το Moodle, προϋποθέτουν να έχετε επιλέξει "Turn editing on" για το μάθημα, για να εμφανιστούν οι επιλογές διαχείρισης.

Δημιουργία ομάδων

Ο διδάσκοντας πρέπει αρχικά να δημιουργήσει τις ομάδες φοιτητών. Το πλήθος των ομάδων που πρέπει να δημιουργηθούν, εξαρτάται από το μέγιστο αριθμό φοιτητών που επιτρέπονται ανά ομάδα.

Εάν για παράδειγμα υπάρχουν 200 εγγεγραμμένοι φοιτητές, και επιτρέπονται έως 3 φοιτητές ανά ομάδα, θα πρέπει να δημιουργηθούν τουλάχιστον 200/3 = 67 ομάδες.

Εφόσον επιτρέπονται και λιγότεροι των 3 φοιτητών ανά ομάδα, ενδεχομένως θα χρειαστεί να δημιουργηθούν περισσότερες ομάδες. Στην περίπτωση που δε συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές σε κάποια ομάδα, κάποιες ομάδες μπορεί να μείνουν χωρίς μέλη.

Το πλήθος των ομάδων μπορεί να αυξομειωθεί οποτεδήποτε χρειαστεί.

Οι ομάδες μπορεί να ανήκουν σε κατηγορίες ομάδων. Το Moodle τις ονομάζει groupings. Εάν για παράδειγμα επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικές ομάδες για διαφορετικές εργαστηριακές ασκήσεις, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό grouping (με τις αντίστοιχες ομάδες) για κάθε εργαστήριο. Τα groupings εξυπηρετούν σε άλλα σημεία ακόμα και στην περίπτωση που έχετε σταθερές ομάδες για όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία για τη δημιουργία ενός grouping και την αυτόματη δημιουργία μεγάλου πλήθους ομάδων σε αυτό το grouping.

Επιλογή ενότητας διαχείρισης ομάδων (Εικόνα 1)

 • Από τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος, επιλέγετε το Users→groups

Δημιουργία ομάδας ομάδων (grouping) (Εικόνα 2,3)

 • Επιλέγετε την καρτέλα "groupings"
 • Πατάτε το κουμπί "Create Grouping"
 • Εισάγετε το όνομα του grouping
 • Αποθηκεύετε (κάτω μέρος οθόνης)

Μαζική δημιουργία ομάδων (Εικόνα 4,5)

 • Στην καρτέλα "Groups" πατάτε το κουμπί "Auto Create Groups"
 • Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, συμπληρώνετε τα εξής
  • Naming scheme: το όνομα που θα δοθεί σε κάθε ομάδα. Το σύμβολο # θα αντικατασταθεί με αριθμούς. Στο παράδειγμα της εικόνας 5, θα δημιουργηθούν ονόματα Group1, Group2, Group3 κλπ
  • Auto create based on: number of groups. Θέλετε δηλαδή να εισάγετε το πλήθος ομάδων που θα δημιουργηθούν
  • Group/member count: πόσες ομάδες θα δημιουργηθούν
  • Allocate members: no allocation. Δε θα γίνει αυτόματη κατανομή των φοιτητών σε ομάδες. 
  • Grouping of autocreated group: grouping που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα

Μετά από αυτά τα βήματα θα έχουν δημιουργηθεί οι ομάδες. Μπορείτε να τις δείτε και να τις διαχειριστείτε από την ενότητα Users→groups του μαθήματος.

Στο παρακάτω βήμα θα περιγραφεί πως να επιτρέψετε στους φοιτητές να δηλώσουν ομάδα.

Δήλωση ομάδων από τους ίδιους τους φοιτητές

Μπορείτε να επιτρέψετε στους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος να δηλώσουν οι ίδιοι σε ποια ομάδα θα ανήκουν.

Για να το κάνετε, δημιουργείτε μία νέα δραστηριότητα του μαθήματος (Course Activity), του τύπου "Group Choice".

Δημιουργία νέας δραστηριότητας (activity) (Εικόνα 6)

 • Από τα εργαλεία διαχείρισης του μαθήματος, επιλέγετε το Add activity or Ressource

Επιλογή είδους activity (Εικόνα 7)

 • Από τον κατάλογο των τύπων δραστηριοτήτων, επιλέγετε το Group Choice

Ρυθμίσεις (Εικόνα 8 και 9)

Κάνετε τις εξής ρυθμίσεις

 • Group choice name: το όνομα της δραστηριότητας, όπως θα εμφανίζεται στους φοιτητές
 • Allow enrollment to multiple groups: off. 
 • Allow choice to be updated: yes. Ώστε να επιτρέπεται αλλαγή της δήλωσης (μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται παρακάτω)
 • Limit the number of responses allowed: enabled. Ώστε να υπάρχει όριο στο μέγιστο αριθμό φοιτητών ανά ομάδα
 • General limitation: μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά ομάδα
 • Groups
  • επιλέγετε τις διαθέσιμες ομάδες και τις προσθέτετε στο selected groups
  • εάν είχατε δημιουργήσει grouping, μπορείτε να προσθέσετε μαζικά όλες τις ομάδες ενός grouping
 • Restrict answering period: δηλώνετε μέχρι πότε θα επιτρέπεται η δήλωση ομάδας

Μετά από αυτό, οι φοιτητές βλέπουν στη σελίδα του μαθήματος τη σχετική δραστηριότητα, και μπορούν να επιλέξουν μία ομάδα (Εικόνα 10,11). Για όσο διάστημα είναι ανοικτή η επιλογή ομάδων (βλέπε επιλογή "Restrict answering period" και "Allow choice to be updated" παραπάνω), μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους.

Οι διδάσκοντες μπορούν να εξάγουν τα στοιχεία σε Excel.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012