Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τζανάκης Γεώργιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/01/2023 13:00 - 14:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γιώργος Τζανακάκης

Α.Μ.: 2016050099

Ημερομηνία Παρουσίασης: 12/1/23

Ώρα: 1:00-2:30

Αίθουσα: Εξέταση μέσω της πλατφόρμας zoom

https://tuc-gr.zoom.us/j/97108366141?pwd=Ulc5NVF5a0pCMG9kanpXNkFmeEhJQT09

Θέμα ΔE « ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Title «URBAN GREEN ACUPUNCTURE AND OUTDOOR ENVIRONMENT MANAGMENT»

Επιβλέπων: Διονυσία Κολοκοτσά                                                

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Διονυσία Κολοκοτσά

2 Θεοχάρης Τσούτσος

3 Μιχάλης Λαζαρίδης

Περίληψη: Η συνεχής καταπόνηση και υποβάθμιση του κλίματος τα τελευταία χρόνια με τα κέντρα να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο πληθυσμό, η διαρκής άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και η ρύπναση του περιβάλλοντος δημιουργούν ανάγκες βιοκλιματικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε πως πως με την εφαρμογή ψυχρών υλικών και βλάστησης στους εξωτερικούς χώρους των εστιών του Πολυτεχνείου, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της θερμοκρασίας και εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών θερμικής άνεσης. Με την χρήση του λογισμικού μικροκλιματικής ανάλυσης Envi-met, αναλύονται οι τρόποι βελτίωσης συνθηκών του αστικού κλίματος μέσω τεχνικών σχεδιασμού και διαφορετικών παραμετρικών σεναρίων. Tα αποτελέσματα της μελέτης εστιάζουν στην επιφανειακή θερμοκρασία, την δυναμική θερμοκρασία, την σχετική υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου, παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης. Στο τέλος, βγήκαν συμπεράσματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που εφαρμοστήκανε και μπορούν να βοηθήσουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου μελέτης, ενώ επίσης και μελλοντικές έρευνες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Abstract: The continuous stress and degradation of the climate in recent years with the population gathering at the centrals, the constant rise in temperature and the pollution of the environment create the need for bioclimatic planning and sustainable development. In this thesis we will examine that by applying cool materials and vegetation to the exteriors of the dormitories, there could be a possibility to reduce the temperature and ensure better thermal comfort conditions. Using the microclimate analysis software Envi-met, ways of improving urban climate conditions through planning techniques and different parametric scenarios are analysed. The results of the study focus on surface temperature, potential air temperature, relative humidity and wind speed, factors that can shape living conditions. In the end, conclusions were made about the interventions that implemented and can help in the environmental upgrading of the study area, and also future research that can be carried out.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012