Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Απρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μυλωνάκη Μιράντα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/04/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ

Αριθμός Μητρώου: 2019019012

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: "Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Μελέτη Περίπτωσης: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. Χανίων)".

Τίτλος στα Αγγλικά: "Evaluation of human resources in the Independent Authority for Public Revenue (I.A.P.R.). Case Study: Tax Office of Chania".

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης έχει ως σκοπό την αποτίμηση της απόδοσης του προσωπικού, προκειμένου ο Δημόσιος τομέας να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός.

Στόχος της πολιτικό – διοικητικής εξουσίας είναι ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης - απόδοσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Tο Ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται στην Δημόσια Διοίκηση αποτελεί την βάση για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων που συνεχώς τίθενται και αναπροσαρμόζονται λόγω των κοινωνικών-πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ενεργοποιήσει συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσω των οποίων η απόδοση των εργαζομένων θα είναι αποτελεσματικότερη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή, θεωρώντας επιτακτική ανάγκη την σωστή διαχείριση των υπαλλήλων της έχει σχεδιάσει ένα νέο σύστημα Διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού βασιζόμενο σε 4 πυλώνες. Tο σύστημα διαχείρισης της αξιολόγησης των υπαλλήλων που ανήκουν σε αυτήν θεωρείται το σημαντικότερο από τους τέσσερις αυτούς πυλώνες.

Η εισαγωγή της εφαρμογής του νέου συστήματος προκάλεσε σύγκρουση των υπαλλήλων με την Διοίκηση και συνάντησε αρκετές αρνητικές αντιδράσεις. με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοσθεί εξ ολοκλήρου όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί και θεσμοθετηθεί.

Οι ερωτήσεις που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα διατριβή είναι οι εξής: Τι καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός συστήματος αξιολόγησης; Ο σχεδιασμός του; Η εφαρμογή του; ή άλλοι παράγοντες; Στόχος της παρούσας εργασίας και μέσα από την έρευνα που έχει διεξαχθεί στη Δ.Ο.Υ. Χανίων είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης στην Α.Α.Δ.Ε. Ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία όπου πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά :

The evaluation of the Human Resources of the Public Administration aims to evaluate the performance of the personnel, with main goal to increase efficiency in the public sector.

The goal of the political-administrative authority is the design and adoption of an efficient, objective and fair system of evaluation and performance of Human Resources. Human resources involved in Public Administration are the basis for achieving goals and results that are constantly set and also constantly adjusted due to the social-political and economic conditions society has experienced in recent years. This has activated specific mechanisms with the expectation that the performance of employees will be more effective.

Within this framework, the Independent Public Revenue Authority (IPRA) as a newly established independent authority, considering that the proper management of its employees is imperative, has designed a new Human Resources Management system based on 4 pillars. Τhe management system of the evaluation of the employees who belong to this authority is considered the most important of these four pillars.

The introduction of the implementation of the new system caused adverse views and conflict between the employees and the Administration and also encountered several negative reactions. The result was that the plan could not be implemented entirely as it was originally designed and instituted.

The questions this thesis tries to answer are the following: What determines the success or failure of an assessment system? Is it its design? Is it the way it is introduced and implemented? or are there other factors? The goal of this work is the drawing of useful conclusions about the evaluation system in IPRA through research conducted at the Directorate of Financial Services, local tax office of Chania. One of the conclusions is that evaluation is a process where active participation of all interested parties must exist.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 05/04/2023

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης https://tuc-gr.zoom.us

/j/97670586059?pwd=OVlSV1Z0Qk1HUHppUDJQV3JPcnNOQT09

Meeting ID: 976 7058 6059

Password: 829048

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012