Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ρεκούδη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/10/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ρεκούδης Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2015010124

 

Τίτλος στα Ελληνικά:

Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών για την εκπαιδευτική διαδικασία σε περίοδο πανδημίας: Η περίπτωση μιας Σχολής Μηχανικών

Τίτλος στα Αγγλικά:

Analysing students' perceptions of the educational process through a pandemic:

The case of an Engineering School

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

H πανδημία του covid-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή του, έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα, επηρεάζοντας τη μάθηση, την εκπαίδευση αλλά και την ψυχολογία διδασκόντων και διδασκόμενων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αντίληψης των φοιτητών την περίοδο εκπαίδευσης μέσω πανδημίας σε μια Σχολή Μηχανικών. Επιδιώχθηκε η αποτύπωση της αντίληψης των φοιτητών σε όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης, δηλαδή διδασκαλία και μάθηση, εξετάσεις και επιδόσεις, επικοινωνία και συνεργασία, εκπαιδευτικό υλικό, συστήματα υποστήριξης ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία, κλπ.

Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε ικανό δείγμα φοιτητών με ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, ενώ η ανάλυση βασίστηκε στην πολυκριτήρια μέθοδο MUSA και στο μοντέλο ποιότητας του KANO με στόχο αφενός την ανάδειξη των διαστάσεων που ικανοποιούν / δυσαρεστούν τους φοιτητές και αφετέρου την ταξινόμηση των διαστάσεων στα 3 επίπεδα ποιότητας του KANO (αναμενόμενης ποιότητας, επιθυμητής ποιότητας και ελκυστικής ποιότητας). Όπως είναι γνωστό εάν μία υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δημιουργεί ικανοποίηση. Η παρούσα εργασία εξέτασε την ικανοποίηση των φοιτητών όσον αφορά την αντιληπτή ποιότητα. Ουσιαστικά, επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που προσδοκούν οι φοιτητές

μιας Σχολής Μηχανικών εν μέσω πανδημίας;»

H προσέγγιση αυτή μπορεί να αναδείξει τις προτεραιότητες βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω της πανδημίας που ξεκίνησε το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 και συνεχίζεται, καθώς και να υποδείξει τα βασικά, μονοδιάστατα και ελκυστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της προσπάθειας που καταβάλλεται.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The pandemic of covid-19 and the measures which taken to deal with it have changed the way the education system operates at all levels, affecting learning, education and the psychology of teachers and students. The aim of this thesis is to investigate the perception of students during the period of education through a pandemic in an Engineering School. It will be sought to capture student perception in all components of education, i.e. teaching and learning, examinations and performance, communication and collaboration, educational materials, asynchronous and modern education support systems, supportive technological tools, etc. Primary research will be conducted on a competent sample of students with a specially designed questionnaire, while the analysis will be based on the MUSA multi-criteria method and the KANO quality model with the aim on the one hand of highlighting the dimensions that satisfy / displease the students and on the other hand of classifying the dimensions into the 3 levels of quality of KANO (expected quality, desired quality and attractive quality). As is well known, if a service satisfies the requirements, this does not necessarily mean that it creates satisfaction. This thesis will examine student satisfaction in terms of perceived quality. Essentially, an attempt will be made to answer the question "What do the students of an Engineering School expect through a pandemic?"

This approach can highlight the priorities for improving the educational process through a pandemic that started last semester and continues as well as indicate the basic, one-dimensional and attractive quality characteristics of the effort being made.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 11/10/2022

Ώρα: 9:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012