Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αποκορωνιωτάκη Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα14/10/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ανάλυση καταπτώσεων τεμαχών βράχου σε φυσικό πρανές

Εξεταστική Επιτροπή: 
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Ξηρουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού βραχοπτώσεων σε φυσικό πρανές και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ως πεδίο εφαρμογής της εργασίας επελέγη πρανές στην περιοχή Νωπηγείων (Δ. Κρήτη), που δομείται από φυλλίτες - χαλαζίτες. Το πρόβλημα των καταπτώσεων διερευνήθηκε σε αντιπροσωπευτική τομή εγκάρσια στο πρανές, με τη χρήση του λογισμικού RocFall 5.0 .

Αρχικά αναλύεται το φαινόμενο των βραχοπτώσεων και τα αίτια που το προκαλούν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της κινητικής συμπεριφοράς των βραχοτεμαχών με την πρόσκρουση.  

Ακολούθως, για την προσέγγιση της κίνησης των τεμαχών, προσδιορίσθηκαν οι τιμές του συντελεστή αναπήδησης, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά, την κινητικότητα των τεμαχών, τα χαρακτηριστικά της βραχώδους επιφάνειας του πρανούς και τη βιβλιογραφία.

Τέλος με τη χρήση του λογισμικού RocFall 5.0, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις καταπτώσεων θεωρώντας διαφορετικές διαστάσεις βραχοτεμαχών και ταχύτητες πτώσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αξιολογήθηκαν και προσδιορίσθηκαν οι  κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις καταπτώσεις των βράχων στο πρανές έρευνας.

Ακολούθησαν επιλύσεις για τη διαστασιολόγηγη των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012