Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Οκτ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Κουμαδωράκη Παρασκευής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα25/10/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων

Εξεταστική Επιτροπή:
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Παπαδάκης Γεώργιος, ΕΔΙΠ Μ.Π.Δ

Περίληψη: 

Εξαιτίας των περιβαλλοντικών ανησυχιών σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της συνεχούς αύξησης των αστικών απορριμμάτων, η οικονομία στρέφεται στην ανάπτυξη του κλάδου της επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Ο κλάδος αυτός έχει συνεχή αύξηση ως προς το εργατικό δυναμικό και τις νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και μηχανικής ανακύκλωσης. Επομένως, η μέτρηση και αξιολόγηση των εργασιακών βλαπτικών παραγόντων στους χώρους αυτούς κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, ώστε να εκτιμηθεί και να εξεταστεί η επικινδυνότητα που προκύπτει στις εν λόγω μονάδες. 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των βλαπτικών παραγόντων στον κλάδο της μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων και τον υπολογισμό της σχετιζόμενης επικινδυνότητας. Ως περίπτωση εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων «ΕΜΑΚ Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων», ενώ οι βλαπτικοί παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν ο θόρυβος, τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια PM10 και η δυσάρεστη οσμή η σχετιζόμενη με την ύπαρξη συγκεκριμένων χημικών ουσιών.  

Για τις ανάγκες της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής διεξήχθησαν επί τόπου μετρήσεις των προαναφερθέντων βλαπτικών παραγόντων, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκαν και υπάρχοντα δεδομένα μετρήσεων που δόθηκαν από την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης ΕΣ.Υ.Π.Π. της εν λόγω μονάδας.  

Η μέθοδος προσδιορισμού της επικινδυνότητας των βλαπτικών παραγόντων που αναπτύχθηκε είναι ημιποσοτική και βασίζεται στην απόκλιση του εξεταζόμενου βλαπτικού παράγοντα από τα θεσμοθετημένα όρια και στη σοβαρότητα της σχετιζόμενης επαγγελματικής ασθένειας ή γενικότερα της βλάβης της υγείας του εργαζομένου. Εκτός από την εκτίμηση της επικινδυνότητας από βλαπτικούς παράγοντες ανά θέση εργασίας, μελετήθηκε και χωρική κατανομή των τιμών των βλαπτικών παραγόντων και της σχετιζόμενης επικινδυνότητας με την κατασκευή χαρτών μορφής ισοκαμπυλών.  

Με βάση τα αποτελέσματα που εξήχθησαν, προκύπτει ότι η επικινδυνότητα για τους βλαπτικούς παράγοντες που εξετάστηκαν, διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες θέσεις μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, σε αρκετές θέσεις μέτρησης υπολογίστηκε σχετικά υψηλή επικινδυνότητα λόγω της συνεχούς έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο (ισοδύναμη στάθμη θορύβου οκταώρου Leq (dBA)) αλλά και λόγω της συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων PM10. Η επικινδυνότητα λόγω έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο υψηλής έντασης μικρής διάρκειας, με βάση τη μετρούμενη κορυφοτιμή θορύβου Lpeak (dBC), χαρακτηρίστηκε ως μικρή. Όσον αφορά την δυσάρεστη οσμή, η δυσαρέσκεια χαρακτηρίστηκε κυρίως μέτρια ή μέτρια προς έντονη στις περισσότερες θέσεις εργασίας.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012