Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καλαμπαλίκη Ιωάννη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα25/10/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Title: EOR by Smart Water Flooding in Low Temperature Sandstone Reservoirs

Τίτλος: Βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίας.

Εξεταστική επιτροπή:
Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Puntervold Tina, Αν. Καθηγήτρια (University of Stavanger)
Mamonov Aleksandr, Ερευνητής (University of Stavanger) 

Abstract:
New oil discoveries have dropped dramatically the last decade. For that reason, oil in place from already discovered reservoirs has become one of the most important targets for the oil companies. "Smart Water" flooding is a chemical EOR method that improves oil recovery by wettability alteration, resulting in improved microscopic sweep efficiency by the increasing capillary forces. The parameter that influence the wettability alteration process and consequently the EOR potential is the initial reservoir wetting state. Initial wetting state is affected by the mineralogy, crude oil, formation water composition and the temperature-pressure conditions of the reservoir. According to the published literature, the optimum conditions to observe the EOR effects by "Smart Water" flooding appear to be mixed-wet wettability conditions.

The objective of this thesis was to evaluate the potential EOR effect by Low Salinity "Smart Water" injection in a sandstone reservoir with initial unfavorable conditions. The experimental basis to evaluate the EOR potential with "Smart Water" were screening techniques and the oil recovery tests to validate the observations. This thesis contains literature review, experimental part, results with discussion and finally the conclusions.

Based on the obtained results, even if the sandstone core material does not meet the favorable requirements for the highest EOR potential, an important increase in secondary mode with "Smart Water" injection was observed. Finally, a smaller scale increase was observed with "Smart Water" injection during tertiary mode.

Περίληψη:
Η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Για αυτόν τον λόγο, η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην μεγιστοποίηση της απόληψης των αποθεμάτων που ήδη έχουν εντοπιστεί και υπολογιστεί. H χρήση του "Smart Water μέσα στον ταμιευτήρα είναι μια χημική μέθοδος βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη μετατόπιση του πετρελαίου μέσα στους πόρους, εξαιτίας της αύξησης των τριχοειδών δυνάμεων. Η παράμετρος που επηρεάζει την διαδικασία για αλλαγή της διαβρεχτότητας, και με συνέπεια την δυνητική αύξηση της βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, είναι η αρχική διαβρεχτότητα του ταμιευτήρα. Η αρχική διαβρεχτότητα του ταμιευτήρα επηρεάζεται από την ορυκτολογία του ταμιευτήρα, την σύσταση του πετρελαίου, την σύσταση του νερού του ταμιευτήρα και από τις συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας του ταμιευτήρα. Σύμφωνα με την δημοσιευμένη βιβλιογραφία, οι βέλτιστες συνθήκες για να παρατηρηθεί βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του "Smart Water" φαίνεται να είναι οι μικτές συνθήκες διαβρεχτότητας.

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί το δυνητικό αποτέλεσμα βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου με την χρήση του Low Salinity "Smart Water" σε ένα ψαμμιτικό ταμιευτήρα πετρελαίου, ο οποίος παρουσιάζει δυσμενείς αρχικές συνθήκες. Η πειραματική βάση για να ερευνηθεί το πιθανό αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανάκτησης με το Smart Water” ήταν πειράματα τα οποία μας έδειξαν την προδιάθεση για βελτίωση της ανάκτησης πετρελαίου και πειράματα ανάκτησης πετρελαίου τα οποία μας επικυρώνουν και ποσοτικοποιούν τις αρχικές μας παρατηρήσεις. Η παρούσα διπλωματική περιέχει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το πειραματικό μέρος, τα αποτελέσματα των πειραμάτων και στο τέλος τα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα, ακόμα και αν ο ταμιευτήρας της μελέτης δεν πληροί τις επιθυμητές αρχικές συνθήκες για βελτίωση της ανάκτησης πετρελαίου, μια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην δευτερογενή παραγωγή πετρελαίου. Τέλος, μια μικρότερης κλίμακας αύξηση παρατηρήθηκε ακόμα και στην τριτογενή παραγωγή με την χρήση του "Smart Water".

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012