Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κολιαντρή Ράνιας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/05/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ράνια Κολιαντρή

Τίτλος:Τα Σχέδια Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Οι Περιπτώσεις της Βιτόρια Γκαστέιζ, της Μπολόνια και του Ρέθυμνου
Τitle:Plans of Sustainable Mobility in Europe: The case studies of Vitoria – Gasteiz, Bologna an Rethimno

Τετάρτη 4 Μαιου 2022, 9.00 π.μ.
Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Επίκουρη  Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική  
Επίκουρη  Καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα 


Περίληψη

Ο όρος της Βιώσιμης Κινητικότητας έχει κυρίαρχη θέση στο τομέα του σχεδιασμού των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η προώθηση της κινητικότητας με έξυπνες, οικονομικές και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, με σκοπό τη ελαχιστοποίηση την χρήσης μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς και την αύξηση στην πεζή μετακίνηση, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας. Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και αξιολόγηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση ενός ιστορικού κέντρου και παράλληλα με την ανάπτυξη του σε βιώσιμη και λειτουργική πόλη που συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες. 
Στην παρούσα μελέτη αξιολογούνται  πολιτικές και στρατηγικές που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΒΑΚ) Αντικείμενο μελέτης είναι η ανάλυση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τρία ιστορικά κέντρα με διαφορετικές στρατηγικές και πληθυσμό. Τα ιστορικά κέντρα που αναλύονται είναι της Βιτόρια Γκαστέιζ στην Ισπανία, της Μπολόνια στην Ιταλία και του Ρεθύμνου στην Ελλάδα. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η έννοια της βιωσιμότητας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και παράλληλα αναλύονται τα βήματα υλοποίησης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα παραδείγματα των ΣΒΑΚ στα ιστορικά κέντρα που επιλέχθηκαν, και τέλος αναπτύσσονται τα τελικά συμπεράσματα από τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα για κάθε μία από τις περιπτώσεις.

Abstract 

The term Sustainable Mobility is a prevailing factor in the sector of transport design in the European union. Its aim is to promote mobility with smart, economical and environmentally friendly choices, whose purpose is to minimize the use of motor vehicles and increase pedestrian movement, cycling and public transport. This research paper aims to analyse and evaluate the methods that are used for the maintenance of the historical centre and at the same time its development into a sustainable and functional city which conforms with its contemporary needs.
In this study, policies and strategies that promote Sustainable Urban Mobility (SUM), are assessed. The object of the study is the analysis of the Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) in three historical centres with different strategies and population. The historical centre that are analysed are those of Vitoria -Gasteiz in Spain, Bologna in Italy and Rethymno in Greece. In the first part of the paper, the concepts of Sustainable Urban Movement Plan (SUMP) is analysed. In the second part example of SUMPs in the selected historical centre are analysed and lastly the final conclusions, of the issues and advantages of each case, are drawn.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012