Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αποστολάκης Ιωάννης - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/05/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

με θέμα:

Απλή Υπηρεσία Αναζήτησης σε Περιγραφές OpenAPI με Επεκτάσεις Σημασιολογικού Ιστού
Simple Querying Service of OpenAPI Descriptions with Semantic Web Extensions


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης


Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την OpenAPI Query Language 2 (OAQL2), μια γλώσσα αναζήτησης για έγγραφα OpenAPI. Το OpenAPI είναι ένα πρότυπο για την περιγραφή RESTful υπηρεσιών, βασισμένο σε JSON.  Η OAQL2 είναι σχεδιασμένη με παρόμοια σύνταξη με την SQL και υποστηρίζει αναζήτηση στα περισσότερα πεδία ενός εγγράφου OpenAPI, καθώς και τους σημασιολογικούς σχολιασμούς που προτάθηκαν για το OpenAPI σε προηγούμενη εργασία. Υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή υπηρεσία ικανή να εκτελεί ερωτήματα OAQL2. Η υπηρεσία αυτή αποθηκεύει μεταδεδομένα για κάθε περιγραφή OpenAPI και εκτελεί τα ερωτήματα σε αυτά. Δημιουργεί ευρετήρια για να επιταχύνει τα ερωτήματα, μπορεί να χειριστεί σύνθετα αντικείμενα σχήματος και χρησιμοποιεί συλλογισμό για να υποστηρίξει την αναζήτηση σε ένα σημασιολογικό μοντέλο. Σε σύγκριση με το σύστημα που υλοποιήθηκε σε προηγούμενη εργασία, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο γρήγορη και πλήρης όσον αφορά την σύνταξη και την συμβατότητα με το OpenAPI.

Abstract
This work presents OpenAPI Query Language 2 (OAQL2), a language for querying OpenAPI documents. OpenAPI is a standard format for the description of RESTful services, based on JSON. OAQL2 is designed with syntax similar to SQL and supports querying most of the fields in an OpenAPI document, as well as the semantic annotations proposed for OpenAPI in previous work. A web service capable of executing OAQL2 queries was implemented. This service stores metadata for each OpenAPI description and executes the queries on them. It builds indexes to speed up queries, can handle composite schema objects and uses reasoning to support searching in a semantic model. Compared to the system implemented in previous work, it is shown to be much faster and complete in terms of syntax and compatibility with OpenAPI.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012