Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Συλλιγνάκη Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα13/05/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ευστάθεια πρανών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων στο στάδιο της αποκατάστασης (πλήρωση της εκσκαφής με νερό)

Title: Stability of open pit lakes after flooding

Εξεταστική Επιτροπή:
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Τσομπανάκης Ιωάννης, Καθηγητής ΧΗΜΗΠΕΡ

Περίληψη:
 Τα τελευταία χρόνια οι εκσκαφές από επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (open pits) διαμορφώνονται σε λίμνες μετά το πέρας της εκμετάλλευσης. Οι λίμνες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Αυτή η εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την ευστάθεια των πρανών της λίμνης κατά την πλήρωση και λειτουργία της. Πεδίο έρευνας αποτελεί η λίμνη Most στη Τσεχία.  Η επίδραση αυτή μελετάται μέσω πλήρως συζευμένων αναλύσεων ροής – παραμόρφωσης (fully Coupled flow deformation).
Οι αναλύσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τους το μοντέλο Van Genuchten για τη σχέση κορεσμού – μύζησης, το οποίο συνδυάζεται με τα ελαστοπλαστικά μοντέλα των εδαφικών υλικών. Οι μηχανικές παράμετροι που καθορίζουν την κινητική συμπεριφορά των σχηματισμών εκτιμήθηκαν από εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές πεδίου και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της κινητικής συμπεριφοράς των πρανών περιμετρικά της λίμνης με τη χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων Plaxis V16.
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι η ευστάθεια των πρανών εξαρτάται από το μέγεθος και τον ρυθμό της μεταβολής της στάθμης του νερού της λίμνης, καθώς και την περατότητα των εδαφικών σχηματισμών. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορεί να έχουν εφαρμογή και σε άλλες θέσεις, και μπορούν να αξιοποιηθούν για τον βέλτιστο σχεδιασμό της πλήρωσης και λειτουργίας λιμνών.

Abstract:
Nowadays, most open-pit excavations around the world after the exploitation are flooded with water and artificial lakes are created.
The creation of lakes is now the most common use of post exploitation voids. These lakes are mainly used for recreational purposes.
This thesis aims to study the effect of the water level changes on the stability of the slopes. Lake Most (Czech Republic) constitutes the field of this investigation. This effect is studied through fully coupled flow-deformation analyses.
The analyses have taken into account the Van Genuchten hydraulic model that expresses the soil's ability to retain water mainly in the vandose zone and is combined with the elastic-plastic models of soil materials. The geotechnical parameters of the geomaterials were determined by laboratory and field tests and the kinetic behavior of the slopes of the lake was simulated using the Plaxis 2D V16 finite element software.
The simulation results showed that the stability of the slopes depends on the magnitude of the water level variation, the permeability of the soil formations and the rate of the water level change of the lake. The results of the work can be applied in other sites, and they can be used for the optimal design of filling and operation of the pit lakes.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012