Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλείου Κόττα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/05/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Κόττας 

Αριθμός Μητρώου: 2019015001 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Τεχνικά και Νομικά Ζητήματα 

Τίτλος στα Αγγλικά1: Artificial Intelligence and Industrial Property: Technical and Legal Issues 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Γεώργιος Βεκίνης 

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης 

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Μπιλάλης 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Αρχικά, το σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας λέγεται ότι είναι «ανθρωπιστικό» (ανθρωποκεντρικό), σχεδιάστηκε τόσο προς το συμφέρον των εφευρετών όσο και των εφευρέσεων προκειμένου να τους παρέχει επαρκή προστασία και τελικά να ενθαρρύνει την καινοτομία. Η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα τείνει να εγείρει πολλά ερωτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ρυθμιστικό της πλαίσιο. Πράγματι, ακόμα και με μερικώς αυτόνομη δράση δημιουργώντας ένα προϊόν, τίθεται το ζήτημα των συναφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και είναι ίσως ανεπαρκές για την κατανόηση των δημιουργιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, μια κατάσταση που είναι μάλλον προβληματική αφού τα διακυβεύματα που αντιπροσωπεύει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικά. Προκύπτουν πολλοί προβληματισμοί: είναι απαραίτητη η θέσπιση ειδικού νομικού καθεστώτος για την προστασία αυτών των δημιουργημάτων ή αρκεί το υπάρχον; Το κύριο εμπόδιο φαίνεται να είναι η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την ακριβή ανθρώπινη συμβολή. Πράγματι, η δυσκολία έγκειται στο γεγονός της σύνδεσης δημιουργιών που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, που δεν εποπτεύονται άμεσα από τον άνθρωπο. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως απλό εργαλείο για τη διερεύνηση μιας συγκεκριμένης ερώτησης, αυτό δεν δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την προστασία τέτοιων δημιουργιών, επειδή μπορούν να αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα και να επωφεληθούν από τη συνήθη προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, στην περίπτωση που μια δημιουργία έχει προκύψει από τη χρήση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ανεξάρτητα από την αρχική ανθρώπινη συμβολή, έστω και απροσδόκητα και τυχαία, ο προσδιορισμός και η απονομή των κατάλληλων δικαιωμάτων καθίσταται πιο περίπλοκη. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  

Originally, the intellectual property system is said to be “humanistic” (human-centered), it was designed both in the interest of inventors and inventions in order to provide them with sufficient protection and ultimately to encourage innovation. The emergence of AI today tends to raise many questions concerning, among other things, its legal framework. Indeed, following anautonomous action on its part generating a creation, the question of the associated intellectual property rights arises. The legal framework at national and European level is trying to adapt to the new situation and is perhaps inadequate to understand creations using AI, a situation which is rather problematic since the stakes that artificial intelligence represents are very important. Many reflections emerge: is it necessary to set up a special legal regime to protect these creations or is the existing one sufficient? The main obstacle seems to be the lack of clarity regarding the exact human input. Indeed, the difficulty lies in the fact of linking AI-based creations, not directly supervised by man, to physical persons. When AI is used as a simple tool to investigate a particular question, this does not pose any particular problem for the protection of such creations because they can be identified as result and benefit from ordinary IP protection. However, in the case where a creation has resulted from the use of an AI system independently of the original human input, even unexpectedly and serendipitously, identifying and awarding the appropriate IP Rights becomes more complicated. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/5/2022 

Ώρα: 17:00-18:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Zoom 

Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/97509504080?pwd=dng3UWF5Q0NxUzQ3Rm1mbkRwdDFnQT09  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012