Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Εμμανουήλ Βαρδαλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/05/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Βαρδαλάκης 

Αριθμός Μητρώου: 2019019002 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή: Η περίπτωση του Δήμου Χανίων 

Τίτλος στα Αγγλικά1: The role of Local Government in Sustainable Tourism Development and Promotion: the case of the Chania municipality 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Μουστάκη Βασίλειος 

Πρώτο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος 

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στέλιος 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων και το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο που οδήγησαν στην αυξητική τάση των ανθρώπων να κάνουν ταξίδια αναψυχής, θεωρείται επιβεβλημένη ανάγκη η χάραξη νέων στρατηγικών και η αναδιάρθρωση των ήδη ανεπτυγμένων μηχανισμών με στόχο την βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή. Αυτές οι δράσεις επιδιώκουν την ενεργοποίηση του συνόλου των πόρων μιας περιοχής μέσα από ένα δίκτυο εμπλεκομένων φορέων, που σκοπό έχουν να προβάλουν τα τοπικά στοιχεία  και να εμπλέξουν την τοπική κοινωνία σε δράσεις που θα οδηγήσουν σε συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα εξής  ζητήματα στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων: 

 • Τον επαναπροσδιορισμό του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων 

 • Την χάραξη νέων και πιο σύγχρονων στρατηγικών ανάπτυξης 

 • Την βιωσιμότητα του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων 

Η έρευνα αυτή προσπαθεί να αποτυπώσει και να διασαφηνίσει τις κατευθύνσεις και τις δράσεις των τοπικών φορέων του Δ. Χανίων, προκειμένου να διατηρήσουν και να εξελίξουν τον τουρισμό ώστε να είναι βιώσιμος και να χαρακτηρίζεται από αειφορία. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η σαφέστερη απεικόνιση μιας υφιστάμενης κατάστασης ορίζει τις προοπτικές βελτίωσής της, η παρούσα μελέτη δεν αποσκοπεί πρωτίστως στη διατύπωση προτάσεων αλλά κυρίως στην ανάδυση αυτών μέσα από μια, όσο το δυνατόν γίνεται, πιο αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας.  

Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη μέθοδο των ημί-δομημένων συνεντεύξεων και οι συμμετέχοντες ήταν έξι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και εκπρόσωποι τεσσάρων βασικών εμπλεκομένων φορέων στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Χανίων. Από τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες, τέσσερις ασχολούνται με τον Ξενοδοχειακό τομέα, ένας με επιχείρηση ιδιωτικών μεταφορών και ένας με τον τομέα της εστίασης. Οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φορείς στην έρευνα ήταν: 

 • Ο Δήμος Χανιών 

 • Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων 

 • Το Επιμελητήριο Χανίων 

 • Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

  Στην περιοχή της έρευνας, ζητούμενο αποτελεί τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού σε έναν ορίζοντα βιωσιμότητας όσο και η επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου. Τα δύο αυτά ζητούμενα, αποτελούν προσδοκία και μέλημα τόσο των επιχειρηματιών όσο και των Τοπικών Φορέων τα τελευταία χρόνια και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της μεγάλης συμμετοχής της κοινωνίας και της εξάρτησης των πολιτών από την δραστηριότητα του τουρισμού. 

 Λόγω της μεγάλης και ποικίλης εμπλοκής ετερογενών φορέων στον τουρισμό προκύπτουν ζητήματα συνεννόησης και κοινού σχεδιασμού. Ο όρος της βιωσιμότητας έχει διαφορετικές αναγνώσεις από τον κάθε εμπλεκόμενο και τις περισσότερες φορές προκύπτουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Η περιοχή της έρευνας, όντας χαρακτηρισμένη ως τουριστική, έχει αρκετά από τα εργαλεία αυτά που διευκολύνουν το σχεδιασμό μιας κοινής στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Σε γενική ομολογία το τοπικό τουριστικό προϊόν έχει έντονη δυναμικότητα λόγω της ύπαρξης πολλών και έντονων διαφοροποιήσεων, που όμως με τον κατάλληλο προγραμματισμό μπορούν να δώσουν μεγάλη ώθηση στον τομέα του τουρισμού.  Ωστόσο, ο τομέας του σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολυδιάσπαση και έλλειψη συντονισμού φορέων και επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της κοινής στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά2: In recent years, with the development of air links and the wider economic context that led to the increasing trend of people to make leisure trips, it is considered essential to define new strategies and restructure already developed mechanisms aimed at sustainable tourism development and promotion. These actions seek to mobilize all the resources of a region through a network of stakeholders, which aim to promote local elements and engage the local community in actions that will lead to conditions of further development in a sustainability framework. The purpose of this research is to explore the following issues in the Municipality of Chania: 

 • The redefinition of the tourist product of the Municipality of Chania 

 • The development of new and more modern development strategies 

 • The sustainability of the tourist product of the Municipality of Chania 

  

This research tries to capture and clarify the guidelines and actions of local actors in Chania Municipality, in order to maintain and develop tourism to be sustainable and to characterized by sustainability. Considering that the clearer depiction of an existing situation determines the prospects for its improvement, this research is not primarily aimed at making proposals but mainly at their emergence through a more objective reflection of reality as possible 

The data collection was done by the method of semi-structured interviews and the participants were six entrepreneurs active in tourism and representatives of four key stakeholders in the tourism development of the Municipality of Chania. Of the participating entrepreneurs, four are involved in the hotel sector, one with a private transport company and one with the catering sector. The four actors involved in the survey were: 

 • The Municipality of Chania 

 • The Association of Hoteliers of Chania 

 • The Chamber of Chania 

 • The Greek Organization of Tourism 

In the area of research, it is important to develop tourism further in a sustainability horizon and to extend the tourist season. These two issues are the expectation and concern of both entrepreneurs and Local Authorities in recent years and are especially important due to the high participation of society and the dependence of citizens on tourism activity.  

Due to the wide and varied involvement of heterogeneous stakeholders in tourism, issues of consultation and common planning arise. The condition of sustainability has different readings from each involved and most often conflicts of interest arise. The area of research, which is characterized as a tourist area, has several of these tools which facilitate the design of a common strategy for the further development of the local tourist product. The local tourist product has a strong potential due to the existence of many and intense differentiations, but with proper planning can give a great boost to the tourism sector.  However, the design sector is characterized by complexity and complexity and lack of coordination between institutions and businesses with regard to the common strategy for the development of the tourism sector. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 16/5/2022 

Ώρα: 12:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα--- 

Κτίριο: -- 

Join Zoom Meeting 

https://tuc-gr.zoom.us/j/92350823459?pwd=VEpwZ0g2S0lJTFBmZkVSa1UxT3BjZz09 

Meeting ID: 923 5082 3459 

Password: 288343 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012