Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τζήμας Στέφανος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα25/05/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Τζήμας Στέφανος

Α.Μ.: 2015050077

Ημερομηνία Παρουσίασης: 25/5/2022

Ώρα έναρξης παρουσίασης: 12:00

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/99081082892?pwd=eG9EVGJGNWVrUWJYb290T2xwd2Nldz09

Θέμα ΔE «Διαδικασία δημιουργίας τοπογραφικού χάρτη με Γ.Σ.Π. και χρήση του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές»

Title «Process of creating a topographic map with GIS and its use in environmental applications»

Επιβλέπουσα: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη-Επίκ. Καθηγήτρια

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 .Επίκ. Καθηγήτρια Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

2 .Καθηγητής Τσομπανάκης Ιωάννης  

3 .Δρ.Κουργιαλάς Νεκτάριος

Περίληψη:

Οι τοπογραφικοί χάρτες για περιβαλλοντικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Κατασκευάζονται γρηγορότερα σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που έχουν επηρεάσει και τις χαρτογραφικές εργασίες. Στη χαρτογραφία η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών βοήθησε στη δημιουργία οργανωμένων βάσεων δεδομένων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους χαρτογραφικούς φορείς να έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημιουργία τοπογραφικών χαρτών με χρήση σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως είναι η αποτύπωση του αιγιαλού και ο προσδιορισμός καμένων εκτάσεων μετά από μια δασική πυρκαγιά και αποτελούν γραμμικά και επιφανειακά δεδομένα αντίστοιχα.

Ερευνάται η διαδικασία παραγωγής χαρτών υπό το πρίσμα της μηχανικής περιβάλλοντος. Μέσα από τη λήψη και την επεξεργασία των τοπογραφικών δεδομένων αναλύονται οι περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζουν το τοπικό οικοσύστημα και αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση μεταξύ της μηχανικής περιβάλλοντος και της επιστήμης της τοπογραφίας.    

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της διπλωματικής εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά μέρη. Αρχικά γίνεται διερεύνηση των προσφερόμενων δεδομένων της περιοχής που επιλέγουμε να εξετάσουμε. Έπειτα γίνεται συλλογή δεδομένων –στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή, τόσο τοπογραφικού όσο και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Τέτοια δεδομένα αποτελούν διάφορες ισοϋψείς καμπύλες και γενικά αναφορές στο ανάγλυφο της περιοχής, στατιστικά δεδομένα (δεδομένα απογραφής), αλλά και δεδομένα που αφορούν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Έπειτα γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν καθώς δημιουργούνται και νέα μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης για την τελική δημιουργία ψηφιακών θεματικών χαρτών.  

Για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων και την υλοποίηση της ψηφιοποίησης και της σύνταξης του χάρτη έγινε χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετούμε, να επεξεργαζόμαστε, να δημιουργούμε αλλά και να συγκρίνουμε δεδομένα και πληροφορίες.

Μέσω των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων ο αναγνώστης δύναται να κατανοήσει τη σημασία παρουσίας δικτύου δεδομένων τοπογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπου διασφαλίζοντας πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των στοιχείων που έχουμε στη διάθεση μας. Η παρούσα διπλωματική μπορεί να αποτελέσει βάση για επιπλέον μελέτη.

Abstract:

Topographic maps for environmental studies are widely used today. They are made faster than in the past thanks to the developments of technology and to the particularly rapid development and wide use of computers which have influenced both cartographic work and the creation of maps. In cartography, the use of computers has helped to create organized databases that enable cartographers to access a vast amount of information covering a wide range of sectors.

The process of producing maps is investigated in the light of environmental engineering. Through the reception and processing of topographic data, the environmental components that affect the local ecosystem are analyzed and the inseparable relationship between the environmental engineering and the science of topography is highlighted. 

The methodology used to write the dissertation is divided into four distinct parts. Initially, the offered data of the area that we choose to examine is investigated. Data are then collected on the application, of both topographic and environmental interest. Such data are various isosceles curves and generally references to terrain of the area, statistical data (census data), but also data related to the environmental problem facing the area. The collected data are then processed as new ones are created through the digitization process for the final creation of digital thematic maps.

Geographic Information Systems (GIS) were used to utilize the above data and to implement the digitization and compilation of the map. A database has been created that allows us to study, process, create and compare data and information.

Through the results and conclusions the reader can understand the importance of the presence of a network of data of topographic and environmental interest aimed at human development always ensuring the protection of the environment. Finally, proposals are made for the development and enrichment of the data we have at our disposal. This dissertation can be a basis for further study. 

Meeting ID: 990 8108 2892

Password: 145465

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012