Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Λογοθέτη Αλεξίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα23/05/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Έλεγχος ποιότητας ανακυκλωμένης άμμου για παραγωγή κονιαμάτων

Εξεταστική επιτροπή:

Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (Επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Τριανταφύλλου Γεώργιος, Δρ. (ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.)

Περίληψη:
Η αντικατάσταση των φυσικών αδρανών με ανακυκλωμένα αδρανή από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) θεωρείται ένας εναλλακτικός τρόπος στην παραγωγή νέων δομικών υλικών που αποδίδει αξία σε υλικά που συχνά θεωρούνται απόβλητα. Mε αυτό το τρόπο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στην αγορά, αποφεύγεται η διάθεσή των ΑΕΚΚ σε χώρους υγειονομικής ταφής και προκύπτει έτσι σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. 

Η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών στην παραγωγή κονιαμάτων φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή για τη μείωση των απορριμμάτων ΑΕΚΚ, τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και την εύρεση κατάλληλων υποκατάστατων για τα πρωτογενή αδρανή (φυσικά ή θραυστά). Για τον λόγο αυτό, στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παραγωγή κονιαμάτων με διάφορα ποσοστά αντικατάστασης της πρωτογενούς λατομικής άμμου από άμμο (< 4mm) που προήλθε από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Δημιουργήθηκαν 4 συνθέσεις κονιαμάτων με ποσοστά αντικατάστασης 0%, 20%, 50% και 100% της λατομικής άμμου. Στην εργασία αυτή γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος της ανακυκλωμένης άμμου, των νωπών κονιαμάτων και τέλος των σκληρυμένων κονιαμάτων.   

Για τον ποιοτικό έλεγχο της άμμου, υποβλήθηκε τόσο η λατομική όσο και η ανακυκλωμένη άμμος σε χημική και ορυκτολογική ανάλυση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κοκκομετρική ανάλυση όλων των δειγμάτων άμμου μέσω συμβατικής κοσκίνισης.   

Στην συνέχεια, παρασκευάστηκαν μίγματα για τη δημιουργία δοκιμίων κονιάματος με χρήση της ανακυκλωμένης άμμου σε διάφορα ποσοστά αντικατάστασης και εξετάστηκε η εργασιμότητα των μιγμάτων. Η απαιτούμενη ποσότητα νερού καθορίστηκε με βάση τη δοκιμή της τράπεζας εξάπλωσης του νωπού κονιάματος.  

Μετά την παραγωγή και ωρίμανση των δοκιμίων, έγινε ποιοτικός έλεγχος των σκληρυμένων δοκιμίων. Τα δοκίμια εξετάστηκαν ως προς τη συρρίκνωσή τους και για την αντοχή τους σε θλίψη και κάμψη. Η συρρίκνωση των δοκιμίων ελέγχθηκε κατά την  7η, 14η και 21η μέρα ωρίμανσης τους. Ενώ για τη αντοχή των δοκιμίων πραγματοποιήθηκε μέτρηση για πρώιμη αντοχή την 7η μέρα  ωρίμανσης και τελική αντοχή για την 28η μέρα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τις πρώτες μέρες η συρρίκνωση μεταβάλλεται μέχρι την 21η μέρα που έπειτα αρχίζει η τιμή να σταθεροποιείται. Όσο αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης της λατομικής άμμο από ανακυκλωμένη, τόσο αυξάνεται η συρρίκνωση των κονιαμάτων. Παρόμοια, η μηχανική αντοχή τους επηρεάζεται με το ποσοστό αντικατάστασης της λατομικής από την ανακυκλωμένη. Για την αντοχή σε κάμψη για πρώιμη αντοχή παρατηρείται μείωση της όσο αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης. Ενώ για την τελική αντοχή σε κάμψη, όσο αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης η αντοχή μειώνεται μέχρι το ποσοστό αντικατάστασης 50% ενώ έπειτα σταθεροποιείται. Όσον αφορά την πρώιμη αντοχή σε θλίψη παρατηρείται μείωση της όσο αυξάνεται το ποσοστό αντικατάστασης, ενώ για την τελική αντοχή υπάρχει μία αύξηση σε ποσοστό υποκατάστασης 20%, ενώ ακολουθεί στη συνέχεια μείωσή της με περαιτέρω αύξηση του ποσοστού αντικατάστασης. 

Η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών στην κατασκευή κονιαμάτων θα μπορούσε να είναι μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση που θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον οικοδομικό τομέα.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012