Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ξυλούρη Λουκά, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα02/06/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Κινητική ανάλυση συν-καύσης λιγνίτη Πτολεμαΐδας με προ-επεξεργασμένα αγροτικά απόβλητα

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧ.Ο.Π. (Επιβλέπουσα)
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π.
Δρ. Σφακιωτάκης Στυλιανός, Ε.ΔΙ.Π. ΜΗΧ.Ο.Π.

Περίληψη:
           Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς αγροτικών υπολειμμάτων (κώνοι αραβοσίτου και στέμφυλα), κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Πτολεμαΐδας. Πραγματοποιήθηκε θερμοβαρυτομετρική ανάλυση (TGA) για να προσδιοριστούν οι χαρακτηριστικές παράμετροι της καύσης των βιομαζικών υλικών και των μιγμάτων τους με τον λιγνίτη, πριν και μετά την έκπλυσή τους με νερό. Επίσης, αναπτύχθηκε κινητικό μοντέλο με σκοπό τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων.

            Στα εκχυλισμένα δείγματα βιομάζας παρατηρήθηκε αύξηση της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης σε σχέση με τα αρχικά. Ο δείκτης αντιδραστικότητας των αρχικών και των εκχυλισμένων δειγμάτων, είχε την εξής σειρά: ΚΑΡ>ΚΑΡεκ>ΣΤΕ>ΣΤΕεκ>ΛΙΓΜ. Με την συν-καύση λιγνίτη και εκχυλισμένων βιομαζικών υλικών αυξήθηκε ο δείκτης αντιδραστικότητας σε σχέση με τα αρχικά δείγματα. Ειδικότερα, αυξήθηκε με την ακόλουθη σειρά: ΛΙΓΜ/ΚΑΡεκ>ΛΙΓΜ/ΚΑΡ>ΛΙΓΜ/ΣΤΕεκ>ΛΙΓΜ/ΣΤΕ. Παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθμού καύσης στα μίγματα με την εκχυλισμένη βιομάζα σε σύγκριση με την αρχική. Τα μίγματα των βιομαζικών υλικών με τον λιγνίτη εμφάνισαν φαινόμενα συνέργειας. Η προσαρμογή του κινητικού μοντέλου ήταν αρκετά καλή, αφού η απόκλιση πήρε τιμές 3.2-6.2%. Η ενέργεια ενεργοποίησης των αρχικών βιομαζικών δειγμάτων ήταν 73-292 kJ/mol, ενώ του λιγνίτη αλλά και των μιγμάτων με τα βιομαζικά υλικά ήταν 62-273 kJ/mol.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012