Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

30
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακης εργασίας κ. Μανούση Ελένης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/05/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μανούση Ελένη 

Αριθμός Μητρώου: 2019019009 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά:«Κριτική εξέταση της πολιτικής διαχείρισης αποθεμάτων σε μια Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης» 

Τίτλος στα Αγγλικά1:“Critical assessment of inventory policy in context of a public water service company” 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος 

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος 

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στέλιος 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Η παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με την πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων μιας δημόσιας επιχείρησης ύδρευσης, αποχέτευσης και την αξιολόγηση αυτής. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε την πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων της ΔΕΥΑ και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά της. Αρχικά, θα γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις πρώτες μεθόδους ελέγχου τους, φτάνοντας μέχρι και το σήμερα. Στη συνέχεια, θα πραγματευτούμε το ρόλο των αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα είδη, τις κατηγορίες τους και τις μεθόδους αποτίμησής τους. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας και ιδιαιτέρως  στον «πατέρα» αυτού του μοντέλου τον Ford Whitman Harris.  Σε γενικό πλαίσιο, θα αναφερθούν και οι πιο γνωστοί μέθοδοι ταξινόμησης. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τους κανονισμούς για την ίδρυση των ΔΕΥΑ, το καθεστώς λειτουργίας τους, το έργο τους, τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τον κανονισμό προμηθειών και τα υλικά που διαχειρίζονται. Τέλος, θα αναφερθούμε στα συστήματα ταξινόμησης που εφαρμόσαμε στη ΔΕΥΑ, και κυρίως στην ταξινόμηση ABC και τα οφέλη που προκύπτουν απο αυτή. Επιπλέον, θα γίνει και μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ταξινόμησης που χειριστήκαμε παραθέτοντας τα συμπεράσματά μας απο το συνδυασμό των ταξινομήσεων.  Φιλοδοξούμε μέσα απο αυτή την έρευνα να δούμε που υστερεί το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και που πρέπει να εστιάσουμε  για να το διορθώσουμε. Θα θέλαμε να εντοπίσουμε δυνατά και αδύναμα σημεία στον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων και να δώσουμε στην επιχείρηση το έναυσμα για καινοτόμες αλλαγές οι οποίες θα την κάνουν πιο αποτελεσματική. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  

This thesis is related to the inventory management policy of a public water company service and its evaluation. The aim of this work is to review DEYA's inventory management policy and evaluate its effectiveness. Initially, there will be a small historical retrospection on the management of inventory and the first methods of their control, reaching up to the present day. We will then address the role of inventories in the supply chain, their types, categories, and methods of valuation. Reference will also be made to the Economy Order Quantity model and especially to the "father" of this model, Ford Whitman Harris. In a general context, the most well-known methods of classification will be mentioned. Next, we will list the regulations for the establishment of DEYA, their status of operation, their work, the way they operate, as well as the procurement regulation and the materials they manage. Finally, we will refer to the classification systems we implemented in DEYA, and mainly to the ABC classification and the benefits that result from it. In addition, a comparison will be made between the classification methods we managed by quoting our conclusions from the combination of classifications. We aspire through this research to see where the inventory management system is lagging behind and where we need to focus to fix it. We would like to identify strengths and weaknesses in the way stocks are managed and trigger the business for innovative changes that will make it more effective. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/5/2022 

Ώρα: 12.00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Join Zoom Meeting 
https://tuc-gr.zoom.us/j/91317697179?pwd=TVJoWkpiaHVxUmZ1ZzRoOUVKN1ZaZz09 
 

Meeting ID: 913 1769 7179 
Password: 651614 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012