Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αποστολοπούλου Εύας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΥΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ


Τίτλος:ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΙΤΙΜΠΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Title:GREEN AREAS AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CITIES, THE CASE OF CURITIBA, BRAZIL

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 12.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια  καθηγήτρια Καραμανέα Παναγιώτα
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος


Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί ο ρόλος των χώρων πρασίνου σε μια πόλη, τονίζοντας τη σημασία τους και την επίδραση που έχουν σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των χώρων πρασίνου σε μια πόλη και η συνεισφορά τους σε συνδυασμό με διάφορες αστικές λειτουργίες στην επίτευξη υψηλού επιπέδου βιωσιμότητας. 
Ως μελέτη περίπτωσης η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει την οικολογική πόλη της Κουριτίμπα στη Βραζιλία.
Η εργασία διαρθρώνεται σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι ορισμοί και οι κατηγορίες των χώρων πρασίνου και τα οφέλη τους στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία μέσω της ανάλυσης των προβλημάτων στις πόλεις. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Κουριτίμπα από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της με έμφαση στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, με την ανάλυση των πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για την πόλη. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται επιλεγμένοι χώροι πρασίνου στη Κουριτίμπα και εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους. Η εργασία αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις στρατηγικές και τις αρχές του σχεδιασμού που οδηγούν σε πράσινες πόλεις. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012