Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ηλιοπούλου Μαρίας κ Τζήμου Φιλίππου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΤΖΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Τίτλος: Κατακόρυφη φύτευση στα κτίρια. Δυνατότητες και προοπτικές στον Ελληνικό αστικό ιστό.
Τitle:Integration of Vertical Planting in Buildings. Possibilities and Perspectives for the Greek Urban Fabric.

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 16.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη  Καθηγητής Μανδαλάκη Μαρία (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια Καραγιάννη Άννα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης-Νίκος 

Περίληψη

Κάθε ζωντανός οργανισμός έτσι και ο άνθρωπος αποτελεί και πρέπει να αποτελεί μέρος της φύσης και να ζει αρμονικά με αυτή ώστε να επιτυγχάνει την ευημερία του. Στη σύγχρονη εποχή, και ειδικότερα μέσα στις πόλεις, το φυσικό στοιχείο υπολείπεται δραματικά του δομημένου περιβάλλοντος.
Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε την διττή φύση των ωφελειών που προσδίδει το φυσικό στοιχείο στις πόλεις, η οποία αφορά στη βελτίωση της φυσικής και πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου και παράλληλα στην επίλυση αστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φυσικού στοιχείου είναι ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η βλάστηση ως φυσικό στοιχείο, συνδυάζει επίσης πολλές από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αφού μπορεί να συνεισφέρει στη θερμική άνεση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και, στον καθαρό αέρα.
Ως προς την επίτευξη της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση, για την απολαβή αυτών των ωφελειών, μελετάμε την κατακόρυφη φύτευση στα κτίρια ως το ιδανικότερο μέσο που μπορεί να την εντάξει στο σύγχρονο πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Η κατακόρυφη φύτευση είναι ικανή να προάγει την βιωσιμότητα του ανθρώπου στα κτίρια και κατ’ επέκταση στις πόλεις, εκμεταλλευόμενη τις κτιριακές επιφάνειες με όλες τις επιπλέον δυνατότητες που αυτό μπορεί να προσδώσει.
Αναλύουμε τις πρακτικές εφαρμογές της κατακόρυφης φύτευσης ώστε να γίνουν σαφείς οι μελλοντικές δυνατότητές της. Μέσα από αυτή την αναζήτηση γίνεται κατανοητό ότι η φιλοσοφία αυτή μπορεί να σημειώσει πρόοδο και στις Ελληνικές πόλεις, προσαρμοσμένη στο μεσογειακό κλίμα και στις δυνατότητες της χώρας.

Abstract 


Every living organism including humans are part of nature and must live in harmony in order to succeed in prosperity. In modern times, especially in cities there is a dramatic lack of nature due to housing and construction. This project examines the double benefits of nature in cities.  The first being, humans improving mentally and physically and the second, seeking solutions to urban and environmental problems. The special characteristic of nature is that it can contribute to the decrease in the environmental burdens that come directly from human activity.  Therefore, vegetation combines many principles of bioclimatic design, since it can provide thermal comfort, conservation of energy and fresh air. In order for man to reconnect directly to nature successfully we study integration of vertical planting in buildings as the best method to in-cooperate modern dense urban fabric. Vertical planting is capable of promoting sustainable buildings and cities. It also takes full advantage of the surface of the building with all the capabilities it can offer. We analyze vertical planting to comprehend its future capabilities. Through this quest, it is clear that this philosophy can proceed successfully in Greek cities which are adapted to the Mediterranean climate and also to its country’s capabilities. 
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012