Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Χατζηϊωάννου Ευγενίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/06/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

 Ονοματεπώνυμο: Χατζηϊωάννου Ευγενία

Τίτλος: Αναζήση της πορείας μέσω του κενού | Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και Επιβατικός Σταθμός Λιμένος Ηρακλείου 
Title:Finding path through void | Museum of Underwater Antiquities and Ship Terminal of Heraklion port

Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022, 12.00μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή
    
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέπων)    
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσακαλάκης Δημήτριος 
Επίκουρος Καθηγητής Τέσσας Χρήστος 


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια πρόταση μελέτης ενός υβριδικού κτιριακού προγράμματος, αποτελούμενο από το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων και το νέο επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου. 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο κομβικό σημείο ανάμεσα στο παλιό ενετικό και το νέο λιμάνι, περιοχή με χαρακτηριστές χωρικές ασυνέχειες και εμπλοκή διαφορετικών δομικών κλιμάκων. Οι μεγάλες επεμβάσεις επιχωματώσεων της περιοχής, η οποία αποτελείται από μια σειρά εγκαταλελλειμένων κτιρίων και μεγάλων χώρων στάθμευσης, έρχεται να εντείνει επιπλέον την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του χώρου.
Η βασική συνθετική δομή της πρότασης βασίζεται στο κενό και την αναζήτηση της πορείας ακολουθώντας αυτό. Μέσω της αφαίρεσης χωρικών όγκων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του χρήστη, την κυκλοφορία και τον φυσικό φωτισμό. Το κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται στην αναζήτηση της βιωματικής εμπειρίας του χώρου, μέσω της αντίθεσης που δημιουργεί το δίπολο κενό-πλήρες αλλά και στην ανάγκη για τη λειτουργική γεφύρωση των δύο λιμένων του Ηρακλείου.

Abstract 

This thesis focuses on the study of a hybrid building program, consisting of the museum of underwater antiquities and the new ship terminal in the port of Heraklion.
The study area is located at the turning point between the old Venetian harbour and the new port, an area with characteristic spatial discontinuities and the involvement of different structural scales. The significant landfilling of the area, which consists of a series of abandoned buildings and large parking lots, further intensifies the complexity and sensitivity of the area.
The basic design concept of the proposal is based on the void and the search for the path following it. Through the subtraction of spatial volumes, the conditions are created to meet the user’s needs of functions, circulation and natural light. The motivation behind this decision lies in the search for the experiential interaction with the space, through the antithesis created by the void-volume dipole and also in the need for functional bridging of the two ports of Heraklion.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012