Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μοσχανάκη Μαριάννας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/06/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μοσχανάκη Μαριάννα 

Αριθμός Μητρώου:  2019019019 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Χαρισματική και συναισθηματική νοημοσύνη στην επιχείρηση και τους εργαζομένους της 

Τίτλος στα Αγγλικά: Charismatic leadership and emotional intelligence in the company and its employees 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος 

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος 

Δεύτερο Μέλος: Κοντογιάννης Θωμάς 

 

Περίληψη : 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Οι αβεβαιότητες του οικονομικού κλίματος τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει πολύ τη σταθερότητα πολλών επιχειρηματικών οργανώσεων. Οι προκλήσεις των ψυχολογικών συμβολαίων, της ηγεσίας και της εμπιστοσύνης, της διαχείρισης απόδοσης, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τα στελέχη να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους οργανισμούς. Η ηγεσία ανθρώπων στον οργανισμό θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, όπου ο Northouse (2010) την όρισε ως μια διαδικασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που ξεκίνησε από ένα άτομο που επηρεάζει μια ομάδα ατόμων με αυτόν τον τρόπο.  

Η ηγεσία πρέπει να βασίζεται στη δημιουργικότητα που υπάρχει μέσα σε έναν οργανισμό, σε επίσημο επίπεδο και λειτουργίες (Johannessen and Skålsvik, 2013). Η βασική έννοια που προκύπτει από αυτούς τους ορισμούς της ηγεσίας είναι η διαδικασία, η επιρροή και η επίτευξη των στόχων. Η ηγεσία είναι να επηρεάζεις άλλους ανθρώπους για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο με τρόπο που να έχει νόημα για αυτούς. Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ηγέτη να πείσει τους υπαλλήλους να συμπεριφέρονται με τρόπο που θα βοηθήσει τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές πληροφορίες. Η μελέτη έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από ερευνητές και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού επειδή συμβάλλει στους ηγέτες και τους υπαλλήλους και τον βασικό της ρόλο στην αποτελεσματικότητα και τις συνθήκες του οργανισμού. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και η σχέση της με τη χαρισματική ηγεσία ενώ επανεξετάζονται τα ευρήματα για να δείξουν τις θετικές συσχετίσεις μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, ηγετών και εργαζομένων. Ολοκληρώνοντας αναφέρονται σκέψεις για τη μελλοντική έρευνα σχετικά με το ρόλο της στους οργανισμούς.  

Λέξεις κλειδιά - Ανθρώπινοι πόροι, Εργαζόμενοι, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Απόδοση, Χαρισματική Ηγεσία, Οργανισμοί, Ηγεσία, Ομάδα, Αποτελεσματικότητα. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

Abstract 

The economic climate's uncertainties have had a significant impact on the stability of several business organizations in recent years. The concerns of psychological empowerment, leadership and confidence, performance management, and communications technologies have all added to the complexity of managing these organizations effectively. The most difficult challenge would be leading people in the organization, which Northouse (2010) defined as a process for achieving a common goal initiated by an individual influencing a collection of people in this manner. 

Leadership must be founded on the creative potential that pervades an organization, its functions, and proper levels of management (Johannessen and Sklsvik, 2013). The key concepts that emerge from these leadership definitions are procedure, impact, and achievement of goals. Thus, leadership is concerned with how an individual can persuade a group of other people to be doing something that sounds plausible to them. Leadership in an organizational context refers to the ability of a leader to persuade others to act in a certain way in order to achieve organizational goals. 

Emotions and sentimental information are linked to emotional intelligence (ES). It has piqued the interest of researchers and human resource professionals due to its value to leaders and employees, as well as its critical role in organization performance and excellence. The current study describes emotional intelligence models as well as their partnership with leadership behavior while reviewing the findings to demonstrate the significant correlation between emotional intelligence, leaders, and employees. Finally, some opinions on future studies on its position in institutions are offered. 

Key Words - Human Resources, Emotional Intelligence, Charismatic Leadership, Organizations, Leadership, Employees, Team, Performance, Efficiency. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 

Ώρα: 12:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Join Zoom Meeting[Text Wrapping Break]https://tuc-gr.zoom.us/j/96913512288?pwd=cFN5NEpyQWdhMGdUUGJ3RDljQzcxQT09 

Meeting ID: 969 1351 2288[Text Wrapping Break]Password: 726676 

Κτίριο: - 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012