Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μπούτου Τηλέμαχου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/06/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

Αριθμός Μητρώου: 2015010101 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης μικρής μεταποιητικής μονάδας βιολογικών προϊόντων  

Τίτλος στα Αγγλικά: Engineering economic analysis to support the creation of a small organic products manufacturing unit  

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής 

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη δημιουργία μιας μικρής μεταποιητικής μονάδας  βιολογικών προϊόντων από μία υφιστάμενη αγροτική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον Δήμο Αλεξανδρουπόλεως. Η επιχείρηση βλέποντας την αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων εξετάζει τα οφέλη της δημιουργίας μονάδας μεταποίησης προϊόντων ιδίας παραγωγής. Μετά την εξέταση του νομοθετικού πλαισίου για οικοτεχνικές μονάδες μεταποίησης, αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, τα προϊόντα που θα παραχθούν, η παραγωγική διαδικασία τους, ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας και η διαρρύθμισή της, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των δαπανών και της χρηματοδότησης της επένδυσης. Ακολούθως, ορίζεται η βιολογική καλλιέργεια και η αξία των βιολογικών προϊόντων στις κοινότητες τα οποία προάγουν την βιωσιμότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Έπειτα, καθορίζεται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση καταναλωτή, ανταγωνισμού, αγοράς και μακροπεριβάλλοντος, οι οποίες μετέπειτα καθορίζουν την στρατηγική, τους στόχους, το μείγμα μάρκετινγκ καθώς και τις προβλεπόμενες πωλήσεις της επιχείρησης και με βάση αυτές καθορίζεται το ύψος της πρωτογενούς παραγωγής.  Εξετάζονται τρία πιθανά σενάρια: το αναμενόμενο, το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο και η διαφοροποίηση αυτών έγκειται συνολικό ύψος πωλήσεων. Λόγω της καθετοποιημένης δομής της επιχείρησης εξετάζονται, ακόμα, οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια, εκτελείται η μελέτη των οικονομικών παραμέτρων της επένδυσης (αναμενόμενα έσοδα, έξοδα λειτουργίας, κόστη πρώτων υλών, αποσβέσεις και ανάλυση δανείου). Διερευνάται, επιπρόσθετα, το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης και η οικονομική απόδοση και η βιωσιμότητας της επένδυσης με τη μέθοδο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης. Τέλος, τα συμπεράσματα της μελέτης ενσωματώνονται σε μια ανάλυση SWOT. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί πως μια μονάδα αυτού του βεληνεκούς θα μπορούσε να επιτύχει λόγω συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, όπως ο βιολογικός τρόπος παραγωγής και η αγνή και ποιοτική παραγωγή των υλικών. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους που απειλούν την συγκεκριμένη επιχείρηση και αυτοί ανάγονται στο μικρό μέγεθος και κατά συνέπεια την αδυναμία κατάστρωσης οικονομιών κλίμακας. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:    Τετάρτη 8/6/22 

Ώρα: 10:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: 

https://tuc-gr.zoom.us/j/97444089944?pwd=d2xrNWRxbE9rOUNvRkZFOGphdi9lQT09 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012