Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δήμητρας Κορακάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Χαρακτηριστικά ενός αποδοτικού στελέχους διαχείρισης έργων: Η περίπτωση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο δημόσιο τομέα 

Τίτλος στα Αγγλικά: «Characteristics of an effective project management officer: The case of European programs in the public sector»……………………………………… 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Γρηγορούδης……………………………………… 

Πρώτο Μέλος: Καθηγητής Β. Μουστάκης……………………………………… 

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Ν. Ματσατσίνης …………………….………….…… 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: ……………………………………… 

Κάθε έργο είναι μοναδικό, ωστόσο ο διαχειριστής του (Project Manager) για να χαρακτηριστεί ικανός χρειάζεται να έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σε αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία στόχος είναι η μελέτη της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ενός ικανού διαχειριστή έργου, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των συνεργατών ενός διαχειριστή έργου από τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν σήμερα οι διαχειριστές έργων που απασχολούνται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον Δημόσιο Τομέα. 

Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης, δίνεται ο ορισμός για τον ικανό διαχειριστή έργου, σύμφωνα με τον οποίο, το στέλεχος που μπορεί να κατανοήσει τη σημασία και να προσδιορίσει την επιρροή που έχουν σε ένα έργο ανεξαρτήτου φύσεως (π.χ. φυσικό, τεχνικό, επιστημονικό, κ.λπ.) παράμετροι όπως: α) η χρονική διάρκεια, β) οι οικονομικοί πόροι, γ) το ανθρώπινο δυναμικό, δ) η νομοθεσία, ε) η περιοχή υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, στ) η εποχή πραγματοποίησης του έργου, κ.ά. αποκαλείται ικανό. 

Στο εμπειρικό μέρος της μελέτη εκτιμάται ο βαθμός ικανοποίησης των χαρακτηριστικών διαχείρισης έργων, καθώς και ο ρόλος διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός διαχειριστή έργων σε ένα δείγμα εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα που απασχολούνται με Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Each project is unique, however the Project Manager to be qualified needs to have some common characteristics. In this postgraduate thesis the aim is to study the importance of the characteristics of a competent project manager, as well as the degree of satisfaction of a project manager's partners with the characteristics currently possessed by project managers employed with European Programs in the Public Sector. 

In the theoretical part of the present study, the definition of the competent project manager is given, according to which, the executive who can understand the importance and determine the influence they have on a project of any nature (e.g. physical, technical, scientific, etc.) parameters such as: a) the duration, b) the financial resources, c) the human resources, d) the legislation, e) the area of implementation and operation of the project, f) the season of the project , etc. it is called competent. 

In the empirical part of the study, the degree of satisfaction with project management characteristics is assessed, as well as the role of various factors that influence the effectiveness of a project manager in a sample of Public Sector employees employed with European Programs 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 1/9/2022……………………………………… 

Ώρα: 12:00 μ……………………………………… 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα:  

https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09  

Meeting ID: 972 9557 8459 

Password: 175550 

Κτίριο: ……………………………………… 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012