Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Σταματόπουλου Ηλία, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION MBA

 

Ονοματεπώνυμο:    ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ 

Αριθμός Μητρώου:      2019019043  

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά:    Η  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ 

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ   

Τίτλος στα Αγγλικά:     THE  EFFECT  OF  TAX  BURDENS  ON  THE  ECONOMIC   

                                                                  GROWTH  OF  STATES 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων:       ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πρώτο Μέλος:       ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Δεύτερο Μέλος:    ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

   Σκοπός  της  εργασίας   είναι  η μέτρηση  της   επίδρασης  που  ασκούν  οι  φορολογικές  επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένης  και  της  κοινωνικής  ασφάλισης  (αυξανόμενες  η  μειούμενες)  στην  αύξηση  του  ΑΕΠ  μιας  χώρας,  καθώς  επίσης  και  στην  πιστοληπτική  τους  διαβάθμιση  από  τις  Αγορές   

   Τα  παραπάνω  εξετάζονται  λαμβανομένων  υπ  όψη  των  παραμέτρων,  Δημόσιο  χρέος,  η  διάθρωση  του,   η  αύξηση  των  επενδύσεων (Ιδιωτικών  και  Δημόσιων)  κλπ. 

   Τα  στοιχεία  αντλούνται  κατά  κύριο  λόγο  από  την  EUROSTAT,  αφορούν  την  περίοδο  2010-2020,  ενώ  οι  χώρες  που  εξετάζονται  έχουν  χωριστεί  σε  τρεις  ομάδες.  Γκρουπ  Α  Γερμανία,  Γαλλία,  Ολλανδία,  Ιρλανδία,    Γκρουπ  Β  Ιταλία,  Ισπανία,  Πορτογαλία,   Ελλάδα  και  Γκρουπ  C  Πολωνία,  Σλοβακία,  Ρουμανία,  Εσθονία 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

  The  purpose  of  this  study  is  to  measure  the  effect  of  tax  burdens,  including  social  security (increasing  or  decreasing)  on  the  growth  of  a  country’s  GDP,  as  well  as  on  their  credit  rating  from  the  Markets. 

   The  above  are  examined  taking  into  account  the  parameters  Public  debt,  its  structure,  the  increase  of  investments (private  and  public)  etc. 

    The  elements  are  mainly  drawn  from  EUROSTAT,   they  concern  the  period  2010-2020  while  the  examined  countries  have  been  divided  into  3  groups.  Group  A  Germany,  France,  Netherland,  Ireland  Group  B  Italy,  Spain,  Portugal,  Greece  and  Group  C  Poland,  Slovakia,  Romania,  Estonia.       

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022 

Ώρα:     9.00  ΑΜ 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα:   https//tuc-gr.zoom.us/j/97826685440?pwd=d28veHN0QU12M1hKRTRpZkNCTUtyZz09 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012