Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τζινάκη Αικατερίνης Μαρίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/09/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

 

Ονοματεπώνυμο: Τζινάκη Αικατερίνη Μαρίνα

Αριθμός Μητρώου: 2020019034

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεργασίας στην Ελληνική αγορά

Τίτλος στα Αγγλικά: Assessment of teleworking services in the Greek market

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 υιοθετήθηκε από χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς η οργάνωση της εργασίας μέσω τηλεργασίας ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών τηλεργασίας στην Ελληνική αγορά. Η εργασία βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με το διαμοιρασμό ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται με τηλεργασία. Στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων, τις προκλήσεις της τηλεργασίας, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την ικανοποίηση των εργαζομένων από την τηλεργασία. Η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης συνεισφέρει στην ανάδειξη πηγών δυσαρέσκειας του εργαζόμενου με τηλεργασία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής του εργαζόμενου.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: With the outbreak of the Covid-19 pandemic thousands of private companies and public organizations adopted teleworking as a measure to limit the spread of the disease and protect public health. The purpose of this study is the assessment of teleworking services in the Greek market. The study is based on a survey conducted by distributing a questionnaire online to employees whose work arrangement involves teleworking. The aim of the study is to determine the demographics of teleworkers, the challenges of teleworking, the software and hardware used and the satisfaction level of teleworking employees. The assessment of teleworking services contributes to the identification of sources

of job dissatisfaction in order to improve working conditions and quality of life.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 28/09/2022

Ώρα: 09:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα:Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012