Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δημητρίου Σταυρουλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/02/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Σταυρουλάκης

Αριθμός Μητρώου: 2020014002

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Θεωρία Προσέγγισης σε Χώρους με Νόρμα»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Approximation Τheory in Normed Spaces»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Πετράκης Μίνως

Πρώτο Μέλος: Αναπλ. Καθηγητής Δάρας Τρύφων

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Κανδυλάκης Δημήτριος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η Θεωρία προσέγγισης αποτελεί κλάδο της Μαθηματικής και Αριθμητικής Ανάλυσης, ανάλογα την “σκοπιά” από την οποία θα την εξετάσουμε. Η θεωρητική της πλευρά εστιάζει στην ύπαρξη βέλτιστης προσέγγισης και τη μοναδικότητά της, καθώς και σε θεωρητικά ζητήματα στα οποία βρίσκουν εφαρμογές. Αντιθέτως, η πρακτική της πλευρά αφορά Αριθμητικές μεθόδους, εκτιμήσεις σφαλμάτων και άλλα εργαλεία που συμβάλλουν στην εύρεση προσέγγισης και την μετατροπή της σε βέλτιστη.

 

Η παρούσα εργασία μελετά κυρίως την θεωρητική σκοπιά της θεωρίας προσεγγίσεων σε χώρους με νόρμα. Δίνουμε αρχικά τις απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες, μελετάμε τις ειδικές περιπτώσεις των χώρων με νόρμα (χώροι Banach, Hilbert) και περιοριζόμαστε στους πεπερασμένης διάστασης χώρους, με σκοπό την διατύπωση και απόδειξη του Θεμελιώδους θεωρήματος της θεωρίας προσεγγίσεων που εξασφαλίζει την ύπαρξη βέλτιστης προσέγγισης για στοιχεία (διανύσματα, συναρτήσεις) των παραπάνω χώρων.

 

Στη συνεχεία δίνουμε τον ορισμό της αυστηρής κυρτότητας, αποδεικνύουμε την ύπαρξη

το πολύ μιας βέλτιστης προσέγγισης για στοιχεία του χώρου εάν αυτός είναι αυστηρά κυρτός, καθώς και την ύπαρξη άπειρων βέλτιστων προσεγγίσεων για κάποιο στοιχείο του στην αντίθετη περίπτωση. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου αφιερώνεται στο πρόβλημα της ομοιόμορφης πολυωνυμικής προσέγγισης συνεχών συναρτήσεων. Η ύπαρξη της εξασφαλίζεται από το 1o θέωρημα προσέγγισης του Weierstrass, για το οποίο δίνονται οι αποδείξεις των Landau & Bernstein. Επιπλέον, γίνεται μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες η ομοιόμορφη πολυωνυμική προσέγγιση γίνεται βέλτιστη και εξασφαλίζεται η μοναδικότητα της.

 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας μελετάμε την ύπαρξη πλησιέστερων σημείων σε χώρους Banach με την ιδιότητα Radon-Nikodym. Δίνονται αρχικά οι ορισμοί των πλησιέστερων σημείων και της ασθενούς προσεγγισιμότητας, καθώς και ο χαρακτηρισμός των χώρων Banach με την ιδιότητα Radon-Nikodym, μέσω των Bochner ολοκληρώσιμων συναρτήσεων. Έπειτα, εξετάζουμε την σχέση της ιδιότητας Radon-Nikodym και εκείνης των dentable συνόλων, καταλήγοντας στο θεώρημα των Borwein & Fitzpatrick, το οποίο εξασφαλίζει την ύπαρξη πλησιέστερου σημείου σε ένα μη κενό, κλειστό και φραγμένο υποσύνολο του χώρου Banach. Τέλος, διατυπώνουμε το θεώρημα του Edelstein, το οποίο προσδίδει μια επιπλέον ιδιότητα στο σύνολο των σημείων με πλησιέστερο σημείο στο προαναφερθέν υποσύνολο του χώρου.

 

Abstract

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 

Approximation Theory is a branch of Mathematical and Numerical Analysis, depending on the "point of view" from which we will examine it. Its theoretical aspect focuses on the existence of an optimal approximation and its uniqueness, as well as on theoretical issues in which they find applications. On the other hand, its practical one involves numerical methods, error estimates and other tools that help to find an approximation and convert it into an optimal one.

 

The purpose of this paper is to examine mainly the theoretical aspect of approximation theory in normed spaces. Firstly, we present the necessary introductory concepts and definitions, investigate the special cases of normed spaces (Banach spaces, Hilbert spaces) and restrict ourselves to finite-dimensional spaces in order to formulate and prove the fundamental theorem of approximation theory, which ensures the existence of an optimal approximation for elements (vectors, functions) of the above spaces.

 

Secondly, we give the definition of strict convexity, prove the existence of at most one optimal approximation for elements of the space if it is strictly convex, and the existence of infinite optimal approximations for some element of the space in the opposite case. The remainder of the chapter is devoted to the problem of uniform polynomial approximation of continuous functions. Its existence is guaranteed by the 1st Weierstrass approximation theorem for which the proofs of Landau & Bernstein are given. Besides, we consider the conditions under which the uniform polynomial approximation becomes optimal and its uniqueness is ensured.

 

In the last part of the thesis, we discuss the existence of nearest points in Banach spaces with the Radon-Nikodym property. The definitions of nearest points and weak proximinality are given first, followed by the characterization of Banach spaces having the Radon-Nikodym property, via Bochner integrable functions. We then consider the relation

between the Radon-Nikodym property and that of dentable sets and conclude with the Borwein & Fitzpatrick theorem, which ensures the existence of a nearest point in a non-empty, closed and bounded subset of Banach space. Finally, we state Edelstein's theorem, which gives an additional property to the set of points with a nearest point to the aforementioned subset of space.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 16/02/2023

Ώρα: 14:00 μ.μ

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: (Διαδικτυακά)

Κτίριο: ……………………………………… Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/98215799528?pwd=OWtrVXVSSjloNHVwRklLYnlDT1R2QT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012