Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μπλατζώνη, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα22/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Γεωστατιστική Ανάλυση Δεδομένων Συγκέντρωσης Οργανικού Άνθρακα για τη Διερεύνηση Μη Συμβατικών Αποθεμάτων Υδρογονανθράκων.

 

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1.Επίκουρος Καθ. Βαρουχάκης Εμμανουήλ (επιβλέπων)
2. Καθ. Γαλετάκης Μιχαήλ
3. Καθ. Πασαδάκης Νίκος

 

Περίληψη

Η εξερεύνηση υδρογονανθράκων συνήθως περιλαμβάνει δείγματα πετρωμάτων από διαφορετικές τοποθεσίες, γεωλογικούς σχηματισμούς και βάθη, τα οποία αναλύονται ως προς την ορυκτολογική τους σύσταση. Τα δείγματα που αξιολογούνται στην παρούσα διπλωματική εργασία προέρχονται από μητρικά πετρώματα τα οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τη συγκέντρωση οργανικού άνθρακα (TOC wt%) από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS). Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή ενός γεωστατιστικού μοντέλου για την διερεύνηση της χωρικής κατανομής αυτών στην ανατολική χερσαία λεκάνη της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η μέθοδος χωρικής παρεμβολής κανονικού kriging με στόχο την εκτίμηση της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα στα σημεία της περιοχής μελέτης όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις. Τα δείγματα εξετάζονται ως προς τη μέση τιμή της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα για κάθε θέση δειγματοληψίας και γίνεται ο υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων της κατανομής τους. Η χωρική τάση προσδιορίζεται με πολυώνυμα χαμηλής τάξης, το γραμμικό, το τετραγωνικό και το κυβικό. Τα πολυώνυμα αυτά συγκρίνονται και η χωρική τάση αφαιρείται από το δείγμα με το γραμμικό πρότυπο και προκύπτει το πεδίο της διακύμανσης. Ο μετασχηματισμός της διακύμανσης σε γκαουσσιανή κατανομή κρίνεται απαραίτητος και γίνεται με τη μέθοδο modified Box-Cox. Για τον έλεγχο της χωρικής εξάρτησης κατασκευάζεται το πειραματικό βαριόγραμμα και δοκιμάζονται τέσσερα πρότυπα βαριογράμματα, το εκθετικό, το γκαουσσιανό, το σφαιρικό και το δυναμονομικό. Η βέλτιστη προσαρμογή στο πειραματικό βαριόγραμμα γίνεται με βάση το άθροισμα τετραγωνικού σφάλματος και επιλέγεται το εκθετικό μοντέλο. Η χαρτογράφηση της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα και ο προσδιορισμός της αβεβαιότητας της εκτίμησης γίνονται με τη μέθοδο κανονικού kriging. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης ελέγχονται και αξιολογούνται με τη μέθοδο Leave one out cross-validation. Η μέθοδος kriging παρουσίαζει χαμηλή συσχέτιση, της τάξεως του 43%, μεταξύ των εκτιμώμενων και των πραγματικών τιμών TOC wt%. Tέλος, πραγματοποιείται η χαρτογράφηση για τιμή οριακής περιεκτικότητας 2 wt% TOC για τα διαστήματα εμπιστοσύνης 10%, 25% και 75%. Η επεξεργασία των δεδομένων και η εφαρμογή της γεωστατιστικής μεθόδου έγινε με τη βοήθεια λογισμικού σε προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012